• Art. 107. - Zmiana proje...
  03.02.2023

Art. 107. prawo geol.i górn.


Zmiana projektu zagospodarowania złoża

1.
Jeżeli nie sprzeciwia się to warunkom określonym w koncesji, przedsiębiorca może dokonać zmiany projektu zagospodarowania złoża. Zmiany dokonuje się w formie dodatku do projektu.
2.
Przedsiębiorca przedkłada dodatek do projektu zagospodarowania złoża organowi koncesyjnemu na co najmniej 30 dni przed terminem realizacji zamierzonych zmian.
2a.
W przypadku gdy dodatek do projektu zagospodarowania złoża dotyczy złóż kopalin określonych w art. 10 złoża objęte własnością górniczą, prawo własności górniczej ust. 1, z wyłączeniem złóż węglowodorów, przedsiębiorca przed przedłożeniem do organu koncesyjnego tego dodatku, przedkłada go do zaopiniowania właściwemu organowi nadzoru górniczego. Organ nadzoru górniczego wydaje przedsiębiorcy opinię, w terminie 14 dni od dnia doręczenia dodatku do projektu zagospodarowania złoża. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag.
2b.
Do dodatku do projektu zagospodarowania złoża przedkładanego organowi koncesyjnemu dołącza się opinię, o której mowa w ust. 2a, albo informację o jej braku, a w przypadku zgłoszenia uwag także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie ich uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.
3.
Jeżeli wymagają tego potrzeby racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska lub jeżeli dodatek do projektu zagospodarowania złoża nie odpowiada wymaganiom prawa, organ koncesyjny, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia tego dodatku, w drodze decyzji, zabrania jego realizacji.
4.
Kopie decyzji, o których mowa w ust. 3, organ koncesyjny niezwłocznie doręcza właściwym miejscowo organom nadzoru górniczego.
Art. 107. Zmiana projektu zagospodarowania złoża - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...