• Art. 164. - Organy nadzo...
  01.10.2023

Art. 164. prawo geol.i górn.


Organy nadzoru górniczego

1.
Organami nadzoru górniczego są:
1)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych.
3)
(uchylony)
2.
Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych są organami nadzoru górniczego pierwszej instancji, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji:
1)
w sprawach dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla;
2)
w odniesieniu do podziemnych zakładów górniczych właściwym rzeczowo w sprawach:
a) górniczych wyciągów szybowych,
b) urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
c) szybów i szybików wraz z wyposażeniem,
d) centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
e) stacji wentylatorów głównych,
f) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w lit. a–e;
3)
wykonującym zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego właściwym rzeczowo w odniesieniu do następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:
a) obiektów budowlanych maszyn wyciągowych,
b) szybowych wież wyciągowych,
c) budynków nadszybi,
d) obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w pkt 2 lit. b,
e) wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w pkt 2 lit. d,
f) obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych,
g) obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 2 lit. a–e.
Art. 164. Organy nadzoru górniczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...