• Art. 49ka. - Lista jedno...
  25.03.2023

Art. 49ka. prawo geol.i górn.


Lista jednostek naukowych

1.
Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi listę jednostek naukowych.
2.
Lista, o której mowa w ust. 1, jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska.
3.
Minister właściwy do spraw środowiska wpisuje jednostkę naukową na listę, o której mowa w ust. 1, na jej wniosek, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1)
osiągnięcia naukowe,
2)
potencjał naukowy,
3)
efekty działalności naukowej
– w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych i mających zastosowanie do tych warunków.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
dane podstawowe jednostki naukowej, w tym jej nazwę, siedzibę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
2)
dane o publikacjach i monografiach naukowych;
3)
patenty, zgłoszenia międzynarodowe, wdrożenia technologii i projekty wynalazcze;
4)
informacje o potencjale naukowym;
5)
informacje o najważniejszych osiągnięciach jednostki naukowej w zakresie pozostałych efektów działalności.
5.
Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje oceny jednostki naukowej, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku.
6.
Minister właściwy do spraw środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu jednostki naukowej na listę, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy jednostka naukowa nie spełnia kryteriów, o których mowa w ust. 3.
7.
Jednostka naukowa wpisana na listę, o której mowa w ust. 1, corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, jest obowiązana do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw środowiska aktualnych informacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 4, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
8.
Minister właściwy do spraw środowiska może, w drodze decyzji, skreślić jednostkę naukową z listy, o której mowa w ust. 1, w przypadku:
1)
wniosku tej jednostki naukowej;
2)
likwidacji lub podziału tej jednostki naukowej;
3)
zaprzestania spełniania przez tę jednostkę naukową kryteriów, o których mowa w ust. 3.
9.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania oceny spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 3, przez jednostkę naukową oraz wzór wniosku o wpis na listę jednostek naukowych, kierując się potrzebą sprawnego przeprowadzania procedury wpisu jednostek naukowych na listę.
Art. 49ka. Lista jednostek naukowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...