• Art. 49y. - Faza poszuki...
  28.05.2024

Art. 49y. prawo geol.i górn.


Faza poszukiwania i rozpoznawania

1.
Faza poszukiwania i rozpoznawania trwa nie dłużej niż 5 lat.
2.
Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania. Przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania nie oznacza przedłużenia czasu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.
3.
Wniosek o przedłużenie fazy poszukiwania i rozpoznawania, poza wymaganiami przewidzianymi w art. 49zg zmiany koncesji ust. 2, zawiera szczegółowy opis prac geologicznych, w tym robót geologicznych, wykonanych na podstawie koncesji, z przedstawieniem ich wyników.
4.
Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania przedkłada się nie później niż 60 dni przed upływem czasu trwania tej fazy.
5.
Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do zakończenia wydobywania węglowodorów ze złóż. Przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania oznacza przedłużenie czasu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża.
6.
Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania przedkłada się nie później niż 120 dni przed upływem czasu trwania tej fazy.
6a.
Razem z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania składa się wniosek o zmianę decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z wniosek o wydanie decyzji inwestycyjnej ust. 1.
6b.
W przypadku działalności polegającej na wydobywaniu węglowodorów ze złoża połączonym z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla:
1)
w łącznej ilości poniżej 100 kiloton – wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania przedkłada się nie później niż 200 dni przed upływem czasu trwania tej fazy;
2)
w łącznej ilości równej lub większej niż 100 kiloton – wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania przedkłada się nie później niż 300 dni przed upływem czasu trwania tej fazy.
7.
(uchylony)
8.
Przepisy ust. 5, 6 i 6b stosuje się odpowiednio do przedłużenia czasu obowiązywania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.
9.
Organ koncesyjny, w przypadku gdy przedmiotem postępowania jest przedłużenie:
1)
fazy poszukiwania i rozpoznawania – dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 decyzje wydawane na podstawie ustawy wymagające uzgodnienia oraz w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 1a, oraz uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 1 pkt 1a i 1b, albo opinię, o której mowa w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 2 pkt 2;
2)
fazy wydobywania – dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 decyzje wydawane na podstawie ustawy wymagające uzgodnienia oraz w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 1 pkt 3, oraz uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 1 pkt 1a i 1b, albo dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 2a pkt 1, a w przypadku wydobywania węglowodorów ze złoża połączonego z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla w łącznej ilości równej lub większej niż 100 kiloton uzyskuje także opinię, o której mowa w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 1 pkt 4.
Art. 49y. Faza poszukiwania i rozpoznawania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...