• Art. 52. - Wymogi wobec ...
  18.05.2024

Art. 52. prawo geol.i górn.


Wymogi wobec ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geolog

1.
O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii I–IX może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geologii oraz odbyła praktykę zawodową odpowiednią do poziomu i kierunku ukończonych studiów, zwaną dalej "praktyką" określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69 rozporządzenie w sprawie wymagań dla poszczególnych kategorii kwalifikacji zawodowych i komisji egzaminacyjnych ust. 1 pkt 1.
2.
O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii XIII może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły nadające prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy, w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 rozporządzenie w sprawie wymagań dla poszczególnych kategorii kwalifikacji zawodowych i komisji egzaminacyjnych ust. 1 pkt 1, lub dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geologii, oraz odbyła praktykę, określone w tych przepisach.
3.
Zakres ukończonych studiów, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się na podstawie:
1)
nazw kierunków studiów lub
2)
nazw specjalności, lub
3)
wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w szczególności w suplemencie do dyplomu, indeksie lub zaświadczeniu o przebiegu studiów, z tym że studiami na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geologii są studia, które obejmowały co najmniej dwa przedmioty w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie co najmniej 6 punktów ECTS lub obejmujące co najmniej 60 godzin kształcenia.
4.
Praktyką jest udział w:
1)
wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub wykonywaniu prac kartografii geologicznej, lub wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi;
2)
sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych lub projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej albo badań geofizycznych.
5.
Praktykę można rozpocząć w przypadku osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w:
1)
kategorii I­–IX – po zaliczeniu czwartego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 1, lub po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, o których mowa w ust. 1;
2)
kategorii XIII – po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły nadającego prawo używania tytułu zawodowego lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego, w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 rozporządzenie w sprawie wymagań dla poszczególnych kategorii kwalifikacji zawodowych i komisji egzaminacyjnych ust. 1 pkt 1, lub po zaliczeniu czwartego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 2, lub po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, o których mowa w ust. 2.
6.
Do okresu praktyki zalicza się praktykę objętą programem studiów na studiach, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że jest prowadzona na podstawie umowy dotyczącej praktyki, zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem geologicznym lub górniczym.
7.
Praktykę odbywa się pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania takich samych czynności objętych kwalifikacjami, o których stwierdzenie posiadania ubiega się osoba odbywająca praktykę.
8.
Praktyką jest także udział osób zatrudnionych w:
1)
urzędzie obsługującym organ administracji geologicznej w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych;
2)
podmiocie pełniącym państwową służbę geologiczną w:
a) sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych przy realizacji zadań zmierzających do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym dla ustalania zasobów złóż kopalin, oraz
b) sprawdzaniu dokumentacji geologicznych, z uwzględnieniem aspektów geologicznych, przed ich zatwierdzeniem – na podstawie powierzenia realizacji tego zadania przez ministra właściwego do spraw środowiska.
9.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 8 pkt 1, przepisu ust. 7 nie stosuje się.
Art. 52. Wymogi wobec ubiegających się o stwierdzenie kwa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...