• Art. 61. - Wniosek o stw...
  17.04.2024

Art. 61. prawo geol.i górn.


Wniosek o stwierdzenie posiadania kwalifikacji

1.
Stwierdzenie posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 50 kategorie kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi oraz art. 53 wymogi kwalifikacyjne wobec osób wykonujących prace górnicze i geologiczne ust. 1 pkt 1 i 4–7, następuje na wniosek kandydata, po przeprowadzeniu egzaminu.
2.
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji określa:
1)
imię i nazwisko kandydata;
2)
numer PESEL - jeżeli kandydat posiada;
3)
numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata;
4)
adres zamieszkania kandydata;
5)
kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat;
6)
wykształcenie kandydata;
6a)
w przypadkach określonych w przepisach rozdziału 1 albo 2:
a) studia podyplomowe ukończone przez kandydata,
b) posiadane przez kandydata: tytuł zawodowy lub kwalifikacje zawodowe w zawodzie, lub kwalifikacje w zawodzie, lub uprawnienia zawodowe,
c) złożone przez kandydata egzaminy uzupełniające;
7)
opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.
2a.
W przypadku kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego określenie kwalifikacji, o których stwierdzenie posiadania ubiega się kandydat, następuje z uwzględnieniem art. 58 czynności górnicze wymagające stwierdzenia posiadania kwalifikacji do ich wykonywania ust. 1 lub 2.
3.
Do wniosku o stwierdzenie kwalifikacji dołącza się:
1)
odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji;
1a)
odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentów potwierdzających dane określone w ust. 2 pkt 6a;
2)
dowody odbycia praktyki, w szczególności świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, opinię o przebiegu pracy zawodowej, a w przypadku kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi – także wykaz opracowań sporządzonych z udziałem kandydata, potwierdzony przez podmiot, na rzecz którego sporządzono te opracowania, lub archiwum geologiczne, w którym przechowuje się te opracowania, albo wykaz opracowań, w których sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu kandydat brał udział, potwierdzony przez właściwy organ administracji geologicznej;
3)
w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 52 wymogi wobec ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geolog ust. 8 pkt 2, wykaz opracowań sporządzonych z udziałem kandydata przy realizacji zadań, o których mowa w art. 52 wymogi wobec ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geolog ust. 8 pkt 2 lit. a, potwierdzony przez podmiot, na rzecz którego sporządzono te opracowania, i wykaz dokumentacji geologicznych, o których mowa w art. 52 wymogi wobec ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geolog ust. 8 pkt 2 lit. b, w których sprawdzeniu kandydat uczestniczył, potwierdzony przez podmiot pełniący państwową służbę geologiczną.
4.
Jeżeli kandydat posiada inne kwalifikacje wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 69 rozporządzenie w sprawie wymagań dla poszczególnych kategorii kwalifikacji zawodowych i komisji egzaminacyjnych ust. 1 pkt 2, we wniosku o stwierdzenie kwalifikacji określa się ich rodzaj oraz datę uzyskania.
Art. 61. Wniosek o stwierdzenie posiadania kwalifikacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...