• Prawo geologiczne i górni...
  14.07.2024

Prawo geologiczne i górnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2023.0.633 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Dział XI. Przepisy karne

1.
Kto bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nich warunków, wykonując działalność w zakresie:
1)
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
2)
wydobywania kopalin ze złóż,
3)
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów, albo podziemnego składowania dwutlenku węgla,
wyrządza znaczną szkodę w mieniu lub poważną szkodę w środowisku,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo znacznej szkody w mieniu lub poważnej szkody w środowisku,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
3.
Jeżeli sprawca nieumyślnie dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.
Orzeczenia: 1
Kto bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nich warunków wykonuje działalność w zakresie:
1)
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
2)
wydobywania kopalin ze złóż,
3)
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto wykonuje lub dozoruje prace geologiczne lub kieruje tymi pracami, nie posiadając wymaganych do tego kwalifikacji,
podlega karze grzywny.
Kto:
1)
w celach innych niż poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wykonuje roboty geologiczne bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków albo bez przedłożenia projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
2)
nie zawiadamia właściwych organów o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót geologicznych,
podlega karze grzywny.
Kto nie wykonuje decyzji organu administracji geologicznej, dotyczącej:
1)
zakazu wykonywania określonych czynności przez osoby, które wykonują te czynności z rażącym niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów,
2)
wstrzymania działalności lub nakazu niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień lub nakazu podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, lub bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem warunków określonych w koncesji lub tym projekcie,
podlega karze grzywny.
Kto wykonuje czynności:
1)
kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu lub inne czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
2)
kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,
nie posiadając wymaganych do tego kwalifikacji,
podlega karze grzywny.
1.
Kto prowadzi ruch zakładu górniczego bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
podlega karze aresztu albo grzywny.
1a.
Kto prowadzi ruch zakładu wykonującego roboty geologiczne bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
(uchylony)
Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny, w zakresie przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, w zakresie posiadania, sporządzania, aktualizowania i uzupełniania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz przekazywania danych geologicznych i próbek oraz wyników ich badań, uzyskanych w wyniku robót geologicznych, podlega karze grzywny.
Kto bez decyzji organu nadzoru górniczego stwierdzającej posiadanie kadry oraz środków umożliwiających prowadzenie szkoleń lub zatwierdzającej program szkolenia trudni się szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
podlega karze grzywny.
1.
Kto w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonuje lub dopuszcza do wykonywania czynności w warunkach zagrożeń pożarowych, tąpaniami, gazowych, pyłowych, klimatycznych, wodnych, pozostających w związku z jazdą ludzi szybem albo w związku z przechowywaniem lub używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Jeżeli sprawca nieumyślnie dopuszcza się wykroczenia określonego w ust. 1,
podlega karze grzywny.
3.
Kto:
1)
w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonuje lub dopuszcza do wykonywania czynności w warunkach innych niż określone w ust. 1, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
2)
nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku w zakresie:
a) rozpoznawania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego albo zakładu i podejmowania środków zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń,
b) posiadania odpowiednich środków materialnych i technicznych oraz służb ruchu zapewniających bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
c) prowadzenia ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym albo zakładzie, przez wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego,
d) oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko, w tym przez sporządzenie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
e) posiadania i odpowiedniego przechowywania dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
f) posiadania dowodu sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
g) prowadzenia dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego,
h) przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń,
i) posiadania własnych służb ratownictwa górniczego albo powierzenia realizacji tego obowiązku w całości lub w części innym podmiotom,
j) sporządzania, posiadania, zatwierdzania i aktualizowania odpowiedniego planu ratownictwa górniczego,
k) organizowania drużyny ratowniczej oraz odpowiednio wyposażonej kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo utrzymywania zakładowej stacji ratownictwa górniczego,
l) zatwierdzania dokumentacji prac profilaktycznych,
m) podejmowania decyzji o podjęciu, wykonywania oraz podejmowania decyzji o zakończeniu prac profilaktycznych,
n) podejmowania i prowadzenia akcji ratowniczej,
o) likwidacji zakładu górniczego albo zakładu, lub ich części, polegającego na:
– zabezpieczeniu lub zlikwidowaniu wyrobisk górniczych oraz urządzeń, instalacji i obiektów zakładu górniczego albo zakładu,
– przedsięwzięciu niezbędnych środków chroniących sąsiednie złoża kopalin,
– przedsięwzięciu niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych albo zakładów,
– przedsięwzięciu niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej;
3)
nie dopełnia obowiązku szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, lub dopuszcza do pracy w ruchu zakładu górniczego albo zakładu osoby, które nie wykażą się dostateczną znajomością tych przepisów i zasad,
4)
dopuszcza do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu osoby, które nie posiadają wymaganych do tego kwalifikacji.
Orzeczenia: 1
1.
Kto w przypadku:
1)
spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi, zakładu górniczego albo zakładu, lub ich ruchu, uszkodzenia albo nieprawidłowego działania urządzeń tych zakładów nie dopełnia obowiązku w zakresie niezwłocznego ostrzeżenia osób zagrożonych, podjęcia środków dostępnych w celu usunięcia niebezpieczeństwa oraz zawiadomienia o niebezpieczeństwie najbliższej osoby kierownictwa lub dozoru ruchu,
2)
powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym albo zakładzie nie dopełnia obowiązku w zakresie niezwłocznego wstrzymania prowadzenia ruchu w strefie zagrożenia, wycofania ludzi w bezpieczne miejsce i podjęcia niezbędnych działań, w tym środków dostępnych w celu usunięcia stanu zagrożenia,
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Jeżeli sprawca dopuszcza się nieumyślnie wykroczenia określonego w ust. 1, podlega karze grzywny.
Kierownik ruchu zakładu górniczego albo zakładu, który nie dopełnia obowiązku zawiadomienia właściwego organu nadzoru górniczego o zaistniałym w zakładzie górniczym albo zakładzie wypadku albo zgonie naturalnym oraz o związanych z ruchem zakładu górniczego albo zakładu niebezpiecznych zdarzeniach, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku w zakresie tworzenia funduszu, gromadzenia środków na funduszu oraz przedstawiania na żądanie właściwych organów aktualnych wyciągów z rachunku bankowego, na którym gromadzi środki funduszu, oraz informacji o sposobie ich wykorzystania, podlega karze grzywny.
Kto nie wykonuje decyzji organu nadzoru górniczego, dotyczącej:
1)
zakazu wykonywania określonych czynności przez osoby, które wykonują te czynności z rażącym niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów,
2)
nakazu niezwłocznego sporządzenia lub poprawy operatu ewidencyjnego.
3)
(uchylony)
Kto swoim działaniem lub zaniechaniem doprowadza do nieuprawnionego ujawnienia informacji geologicznej pozyskanej przez państwową służbę geologiczną,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Orzekanie w sprawach określonych w art 177–188a następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...