• Prawo geologiczne i górni...
  30.05.2024

Prawo geologiczne i górnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.633 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Dział XII. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1266, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. poz. 651, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 1007, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. poz. 1447, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 594, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 446 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 339): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.poz. 1635, z późn. zm.) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. poz. 1379): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. poz. 206, z 2010 r. poz. 230 oraz z 2011 r. poz. 114 i poz. 529) : (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...