• Prawo geologiczne i górni...
  02.03.2024

Prawo geologiczne i górnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2023.0.633 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Rozdział 1. Planowanie przestrzenne na terenach górniczych

1.
Obszary i tereny górnicze uwzględnia się:
1)
określając ustalenia planu ogólnego gminy;
2)
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2.
Jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, dla terenu górniczego bądź jego fragmentu można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.
3.
Przewidywane dla środowiska skutki działalności określonej w koncesji uwzględnia się w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby planu ogólnego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na podstawie odpowiednio projektu zagospodarowania złoża albo planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla.
4.
Plan, o którym mowa w ust. 2, niezależnie od wymagań określonych odrębnymi przepisami, powinien zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:
1)
wykonania działalności określonej w koncesji;
2)
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;
3)
ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.
5.
Plan, o którym mowa w ust. 2, może w szczególności określić:
1)
obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów;
2)
obszary wyłączone z zabudowy bądź takie, w granicach których zabudowa jest dozwolona tylko po spełnieniu odpowiednich wymagań; koszt spełnienia tych wymagań ponosi przedsiębiorca.
6.
Koszty sporządzenia projektu planu, o którym mowa w ust. 2, ponosi przedsiębiorca.
Orzeczenia: 4
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...