• Prawo geologiczne i górni...
  04.03.2024

Prawo geologiczne i górnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.633 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Rozdział 2. Dokumentacja geologiczna i informacja geologiczna

1.
Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.
2.
Dokumentację geologiczną stanowią następujące rodzaje dokumentacji:
1)
geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów;
1a)
geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów;
2)
hydrogeologiczna;
3)
geologiczno-inżynierska;
4)
inne niż określone w pkt 1-3.
Orzeczenia: 5
1.
Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza się w celu określenia jego granic, zasobów geologicznych, warunków występowania oraz określenia możliwości wydobycia kopaliny ze złoża.
2.
Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny określa w szczególności:
1)
rodzaj, ilość i jakość kopaliny, w tym przez przedstawienie informacji dotyczących kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych oraz występujących w złożu substancji szkodliwych dla środowiska, oraz kategorię rozpoznania złoża;
2)
położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice;
3)
elementy środowiska otaczającego złoże;
4)
hydrogeologiczne i inne geologiczno-górnicze warunki występowania złoża;
5)
stan zagospodarowania powierzchni w rejonie udokumentowanego złoża;
6)
graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice.
3.
Do sporządzania dokumentacji geologicznej złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek stosuje się wymagania dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej.
4.
Jeżeli dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ma być podstawą uzyskania koncesji, rozpoznanie złoża następuje w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża.
5.
W przypadku dokonywania podziału złoża, dla którego jest wykonana dokumentacja geologiczna, należy sporządzić nową dokumentację dla części złoża przewidzianej do zagospodarowania; dla pozostałej części należy sporządzić rozliczenie zasobów złoża w formie dodatku do dokumentacji geologicznej na koszt podmiotu, który sfinansował wykonanie nowej dokumentacji.
6.
W przypadku łączenia złóż, dla których zatwierdzono dokumentacje geologiczne, należy sporządzić dodatek do jednej z dokumentacji złoża przewidzianego do zagospodarowania; dla pozostałych złóż należy sporządzić rozliczenie zasobów złoża w formie dodatku do dokumentacji geologicznej na koszt podmiotu, który sfinansował wykonanie dodatku do dokumentacji.
7.
W przypadku zaniechania lub zakończenia eksploatacji złoża dokonuje się rozliczenia zasobów złoża w dodatku do dokumentacji geologicznej. Dokumentację przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w terminie określonym w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji albo w decyzji o cofnięciu koncesji, chyba że dokumentacja została przedłożona właściwemu organowi administracji geologicznej przed wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji albo decyzji o cofnięciu koncesji.
1.
Do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów stosuje się wymagania określone w przepisach art. 89 dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ust. 1, 2 i 5–7. W dokumentacji tej określa się również sposób zagospodarowania złoża węglowodorów, zasoby wydobywalne, a także optymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów tego złoża, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko oraz sposoby intensyfikacji wydobycia węglowodorów.
2.
W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów przewidzianego do podziemnego składowania dwutlenku węgla, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów określa się również podstawowe informacje o warunkach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w zakresie niezbędnym do projektowania tej działalności.
1.
Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu:
1)
ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych;
2)
określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym:
a) wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin,
b) wtłaczaniem wód do górotworu,
c) wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
d) wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie,
e) podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów,
f) składowaniem odpadów na powierzchni,
g) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
h) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych,
i) podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.
2.
Dokumentacja hydrogeologiczna, zależnie od celu jej sporządzenia, określa w szczególności:
1)
budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;
2)
warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych określonego poziomu;
3)
informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości wód;
4)
możliwości poboru wód;
5)
granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;
6)
przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości gruntowych, związane z działalnością, na potrzeby której jest sporządzana dokumentacja.
Orzeczenia: 1
1.
Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:
1)
zagospodarowania przestrzennego;
2)
posadawiania obiektów budowlanych;
3)
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów;
4)
składowania odpadów na powierzchni;
5)
podziemnego składowania dwutlenku węgla.
2.
Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa w szczególności:
1)
budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni;
2)
przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć;
3)
prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć - jeżeli nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.
Orzeczenia: 2
Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 4, sporządza się w przypadku:
1)
wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;
2)
wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;
3)
wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
4)
likwidacji otworu wiertniczego;
5)
wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów;
6)
wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem badań geofizycznych w celu wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju;
7)
wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem badań sejsmicznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celu posadowienia morskich farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 36b status podmiotu przejmującego w postępowaniach, których stroną był dotychczasowy przedsiębiorca, art. 49zdb status podmiotu przejmującego w postępowaniach, których strona był dotychczasowy przedsiębiorca oraz art. 85aa przejście na podmiot przejmujący praw i obowiązków wynikających ze zgłoszeń projektu robót geologicznych, dokumentację geologiczną w przypadkach, o których mowa w art. 92 obowiązek sporządzenia innej dokumentacji geologicznej, sporządza następca prawny podmiotu, który wykonał prace geologiczne.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt.
3.
W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 2 właściwy organ administracji geologicznej wzywa do przedłożenia dowodów potwierdzających przejście praw i obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
1.
Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 1–3, przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 2 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
1a.
Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 1–3 dotyczącą wyłącznie obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 2 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
2.
Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 1-3, zatwierdza, w drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej.
3.
Jeżeli dokumentacja geologiczna, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 1-3, nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.
4.
Zmiany dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 1-3, dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji geologicznej stosuje się ust. 1-3.
4a.
Dodatek do dokumentacji geologicznej będącej podstawą udzielenia koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla sporządza się również:
1)
w przypadku zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
2)
po likwidacji zakładu górniczego i przeprowadzeniu, przez okres nie krótszy niż 20 lat, monitoringu zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku składowania dwutlenku węgla w łącznej ilości równej lub większej niż 100 kiloton lub w przypadku, o którym mowa w art. 28d zwalnianie zabezpieczenia finansowego ust. 1a, przed przekazaniem odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla.
4b.
W dodatku, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, wskazuje się, że:
1)
zachowanie dwutlenku węgla zatłoczonego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla odpowiada zachowaniu modelowemu określonemu w dokumentacji geologicznej;
2)
nie ma wycieku dwutlenku węgla lub dwutlenek węgla nie wydostaje się poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla;
3)
sytuacja kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla zmierza w kierunku długoterminowej stabilności.
4c.
W dodatku, o którym mowa w ust. 4a pkt 2, określa się charakterystykę warunków geologicznych zaobserwowanych podczas eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, likwidacji zakładu górniczego i prowadzenia monitoringu po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla, uwzględniając w szczególności:
1)
zgodność zachowania dwutlenku węgla zatłoczonego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla z jego zachowaniem modelowym określonym w dokumentacji geologicznej;
2)
charakterystykę szczelności zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla i zlikwidowanej instalacji zatłaczającej oraz instalacji służącej do prowadzenia monitoringu;
3)
długoterminową stabilność w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla.
4d.
(uchylony)
5.
W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 1-3, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej.
6.
W razie potrzeby decyzja nakazująca wykonanie dodatkowych prac geologicznych zastępuje koncesję albo projekt robót geologicznych.
6a.
W przypadku, o którym mowa w art. 36b status podmiotu przejmującego w postępowaniach, których stroną był dotychczasowy przedsiębiorca, art. 49zdb status podmiotu przejmującego w postępowaniach, których strona był dotychczasowy przedsiębiorca oraz art. 85aa przejście na podmiot przejmujący praw i obowiązków wynikających ze zgłoszeń projektu robót geologicznych, następca prawny podmiotu, który wykonał prace geologiczne, staje się stroną wszczętego i niezakończonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 1–3.
6b.
Podmiot, o którym mowa w ust. 6a, jest obowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt.
6c.
W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 6b właściwy organ administracji geologicznej wzywa do przedłożenia dowodów potwierdzających przejście praw i obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
7.
Dokumentacja geologiczna, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 4, nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji.
8.
Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 4, sporządza się w 1 egzemplarzu w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.
9.
Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 4 dotyczącą wyłącznie obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza się w 1 egzemplarzu w postaci papierowej oraz w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.
10.
Jeżeli dokumentacja geologiczna, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 4, nie odpowiada wymaganiom prawa, właściwy organ administracji geologicznej wzywa do jej poprawy lub uzupełnienia.
11.
W przypadku nieprzekazania dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 4, w terminie, o którym mowa w ust. 8, organ wzywa do przekazania tej dokumentacji.
Orzeczenia: 3
1.
Właściwy organ administracji geologicznej przesyła kopie decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych, o których mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 1-3:
1)
organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, których terytoriów dotyczy dokumentacja geologiczna;
2)
właściwemu terenowemu organowi administracji morskiej - jeżeli dokumentacja geologiczna dotyczy obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej;
4)
pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej, załączając po 1 egzemplarzu dokumentacji geologicznej w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
5)
właściwym miejscowo wojewodom;
6)
właściwym miejscowo organom nadzoru górniczego.
1a.
Właściwy organ administracji geologicznej wraz z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 1–3, przekazuje podmiotowi, na rzecz którego zatwierdzono dokumentację geologiczną, 1 egzemplarz dokumentacji geologicznej w postaci papierowej i postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
2.
Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 4, w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.
3.
W przypadku gdy właściwym organem administracji geologicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2, jest minister właściwy do spraw środowiska, dokumentację geologiczną w postaci papierowej i postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych przesyła się do państwowej służby geologicznej prowadzącej archiwum, o którym mowa w art. 162 zadania państwowej służby geologicznej ust. 1 pkt 2.
Orzeczenia: 1
1.
Minister właściwy do spraw środowiska po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej albo dodatku do dokumentacji geologicznej, obejmujących złoże kopaliny, o której mowa w art. 10 złoża objęte własnością górniczą ust. 1, wszczyna z urzędu postępowanie, jeżeli udokumentowane złoże kopaliny może spełniać kryteria uznania go za złoże strategiczne. Wszczęcie postępowania może nastąpić nie później niż w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej albo dodatku do dokumentacji geologicznej.
2.
Uznanie złoża kopaliny za złoże strategiczne następuje w drodze decyzji.
3.
Stroną postępowania w przedmiocie uznania złoża kopaliny za złoże strategiczne jest podmiot, na rzecz którego zatwierdzono dokumentację geologiczną albo dodatek do dokumentacji geologicznej.
4.
O wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska zawiadamia gminy, na terenie których jest położone złoże kopaliny.
5.
Uznanie złoża kopaliny za złoże strategiczne następuje, jeżeli ze względu na stan zagospodarowania terenu istnieje dostęp do złoża oraz:
1)
złoże kopaliny ma podstawowe znaczenie dla gospodarki kraju lub dla interesu surowcowego państwa lub
2)
złoże kopaliny ma ponadprzeciętną dla danej kopaliny wielkość zasobów, lub
3)
kopalina znajdująca się w złożu odznacza się unikalnymi parametrami.
6.
Złoże kopaliny może być uznane za strategiczne w części, jeżeli w stosunku do pozostałej jego części nie jest możliwe zagospodarowanie złoża, w szczególności ze względu na istniejącą zwartą zabudowę, infrastrukturę znajdującą się nad złożem kopaliny lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie wydobycia na terenach podlegających szczególnej ochronie.
7.
Minister właściwy do spraw środowiska występuje do państwowej służby geologicznej o opinię w celu dokonania oceny spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 5, oraz możliwości wskazania warunków, o których mowa w ust. 12.
8.
Państwowa służba geologiczna sporządza opinię w terminie miesiąca od dnia doręczenia wystąpienia o opinię, o którym mowa w ust. 7.
9.
Uznanie złoża kopaliny albo jego części za złoże strategiczne następuje po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gmin, na terenie których jest położone złoże kopaliny, którego dotyczy dokumentacja geologiczna albo dodatek do dokumentacji geologicznej.
10.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawia opinię, w drodze postanowienia, w zakresie projektowanych granic złoża strategicznego oraz sposobu zagospodarowania terenu, na którym jest położone to złoże, z uwzględnieniem uwarunkowań urbanistycznych, gospodarczych, środowiskowych i kulturowych tego terenu.
11.
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 10, zażalenie nie przysługuje.
12.
W decyzji uznającej złoże kopaliny za złoże strategiczne minister właściwy do spraw środowiska może wskazać warunki, jakie gmina powinna uwzględnić w toku realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 95 ochrona złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego ust. 1 pkt 1 i art. 95a uwzględnianie złóż strategicznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, w szczególności konieczność wprowadzenia zakazu trwałej zabudowy lub zakazu innego zagospodarowania wyznaczonego obszaru złoża strategicznego w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania tego złoża.
13.
Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli nie stwierdzi spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 5.
14.
Minister właściwy do spraw środowiska może uchylić lub zmienić decyzję uznającą złoże kopaliny albo jego część za złoże strategiczne, jeżeli to złoże albo jego część przestały spełniać kryteria, o których mowa w ust. 5. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
15.
Minister właściwy do spraw środowiska przesyła kopie decyzji, o których mowa w ust. 2, 13 i 14, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin, państwowej służbie geologicznej oraz właściwym miejscowo pozostałym organom administracji geologicznej, organom wykonawczym gmin i wojewodom.

Minister właściwy do spraw środowiska po powzięciu informacji o możliwości spełnienia przez złoże kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej albo przez jego część kryteriów, o których mowa w art. 94a postępowanie w sprawie uznania złóż kopaliny za złoża strategiczne ust. 5, może z urzędu wszcząć postępowanie w przedmiocie uznania takiego złoża albo jego części za złoże strategiczne. Przepisy art. 94a postępowanie w sprawie uznania złóż kopaliny za złoża strategiczne ust. 2–15 stosuje się.
1.
Wykaz złóż strategicznych jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska.
2.
Wykaz złóż strategicznych obejmuje odrębnie dla każdego złoża kopaliny albo jego części następujące dane:
1)
nazwę, kod oraz numer złoża kopaliny w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS prowadzonym przez państwową służbę geologiczną;
2)
wskazanie rodzaju kopaliny głównej, kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych;
3)
granice złoża strategicznego w formacie Shapefile;
4)
wskazanie gmin, na obszarze których jest położone złoże strategiczne;
5)
datę wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub dodatek do dokumentacji geologicznej;
6)
datę wydania decyzji o uznaniu złoża kopaliny albo jego części za złoże strategiczne;
7)
datę wydania decyzji zmieniającej lub uchylającej decyzję o uznaniu złoża kopaliny albo jego części za złoże strategiczne;
8)
warunki, o których mowa w art. 94a postępowanie w sprawie uznania złóż kopaliny za złoża strategiczne ust. 12.
3.
Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje:
1)
wpisu do wykazu złóż strategicznych na podstawie ostatecznych decyzji o uznaniu złoża kopaliny albo jego części za złoże strategiczne;
2)
aktualizacji wpisu do wykazu złóż strategicznych w zakresie wynikającym ze zmiany lub uchylenia decyzji o uznaniu złoża kopaliny albo jego części za złoże strategiczne.
4.
Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia wykaz złóż strategicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
1.
Udokumentowane:
1)
złoża kopalin,
2)
wody podziemne,
3)
kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla,
4)
podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji
– podlegają ochronie w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, na zasadach określonych w ustawie i w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029), w celu zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji lub wykorzystania.
2.
Określając ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów ogólnych gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, uwzględnia się występowanie złóż oraz struktur, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę zapewnienia możliwości ich wydobycia lub wykorzystania. Ustalenia uwzględniają:
1)
rozstrzygnięcia wynikające z decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną albo dodatek do dokumentacji geologicznej oraz informacje zawarte w zatwierdzonej dokumentacji geologicznej albo zatwierdzonym dodatku do dokumentacji geologicznej, w szczególności dotyczące ochrony złóż kopalin oraz obszaru wymagającego ochrony przed działaniem uniemożliwiającym zagospodarowanie złoża kopaliny;
2)
rozstrzygnięcia wynikające z decyzji o uznaniu złoża kopaliny albo jego części za złoże strategiczne, jeżeli decyzja taka została wydana.
3.
Zmiany konieczne dla ochrony udokumentowanych złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji wprowadza się w planach ogólnych gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województw w terminie:
1)
roku od dnia doręczenia właściwemu organowi wykonawczemu gminy kopii decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów albo dodatek do tej dokumentacji;
2)
2 lat od dnia doręczenia właściwemu organowi wykonawczemu gminy kopii decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną albo dodatek do tej dokumentacji.
4.
W przypadku wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 94a postępowanie w sprawie uznania złóż kopaliny za złoża strategiczne ust. 1, termin na uwzględnienie w planie ogólnym oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego występowania udokumentowanych złóż kopalin wynosi:
1)
rok od dnia doręczenia właściwemu organowi wykonawczemu gminy kopii decyzji:
a) o uznaniu złoża kopaliny albo jego części za złoże strategiczne,
b) o której mowa w art. 94a postępowanie w sprawie uznania złóż kopaliny za złoża strategiczne ust. 13, w przypadku złóż węglowodorów;
2)
2 lata od dnia doręczenia właściwemu organowi wykonawczemu gminy kopii decyzji, o której mowa w art. 94a postępowanie w sprawie uznania złóż kopaliny za złoża strategiczne ust. 13, w przypadku złóż kopalin innych niż wymienione w pkt 1 lit. b.
5.
Podmiot, na rzecz którego zatwierdzono dokumentację geologiczną złoża lub dodatek do dokumentacji geologicznej, obejmujące złoże kopaliny, o którym mowa w art. 10 złoża objęte własnością górniczą ust. 1, ponosi koszty sporządzenia zmiany planu ogólnego gminy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli te koszty wynikają z realizacji przez gminę obowiązku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo ust. 4 pkt 1.
6.
Podmiot, na rzecz którego zatwierdzono dokumentację geologiczną lub dodatek do dokumentacji geologicznej, może ponieść koszty sporządzenia zmiany planu ogólnego gminy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, a w przypadku gdy w następstwie zmiany planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzone zostaną regulacje umożliwiające prowadzenie działalności polegającej na wydobyciu kopaliny ze złoża – poniesienie tych kosztów przez ten podmiot jest obowiązkowe.
Orzeczenia: 5
Gmina uwzględnia złoża strategiczne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w którym wprowadza zakaz trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów tych złóż w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania złoża strategicznego w przyszłości, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 94a postępowanie w sprawie uznania złóż kopaliny za złoża strategiczne ust. 12.
1.
Wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze wprowadzające do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw zmiany konieczne dla ochrony złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji, o których mowa w art. 95 ochrona złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego ust. 2 w terminie:
1)
6 miesięcy po bezskutecznym upływie terminu określonego w art. 95 ochrona złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 w przypadku złóż strategicznych lub złóż węglowodorów albo
2)
2 lat po bezskutecznym upływie terminu na uwzględnienie obszarów innych niż wymienione w pkt 1.
1a.
W przypadku wydania zarządzenia zastępczego wojewoda wymierza gminie, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do ministra właściwego do spraw środowiska, karę w wysokości:
1)
30 000 zł – za uchybienie terminu, o którym mowa w art. 95 ochrona złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2;
2)
120 000 zł – za uchybienie terminu, o którym mowa w art. 95 ochrona złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego ust. 3 pkt 1 albo ust. 4 pkt 1.
1b.
W drodze postanowienia wojewoda odstępuje od wymierzenia kary, o której mowa w ust. 1a, w przypadku gdy gmina wykaże, że przystąpiła niezwłocznie do realizacji obowiązku wynikającego z art. 95 ochrona złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego ust. 3 albo ust. 4, lecz z przyczyn od niej niezależnych zachowanie terminu, o którym mowa w art. 95 ochrona złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego ust. 3 albo ust. 4, nie było możliwe.
1c.
Wojewoda uchyla karę, w drodze postanowienia, jeżeli gmina po nałożeniu kary wykaże istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1b.
2.
Zmiana planu ogólnego gminy oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonane w trybie, o którym mowa w ust. 1, wywołują skutki prawne takie jak plan ogólny gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
3.
Koszty sporządzenia zmiany planu ogólnego gminy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponosi gmina, której terenu dotyczy zarządzenie zastępcze. Gmina przekazuje wojewodzie równowartość kosztów, jakie podmiot, na rzecz którego zatwierdzono dokumentację geologiczną złoża lub dodatek do dokumentacji geologicznej poniósł na podstawie art. 95 ochrona złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego ust. 5 i 6.
4.
W przypadku niewydania zarządzenia zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw środowiska wymierza wojewodzie, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.
5.
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie, o którym mowa w ust. 4, stało się ostateczne. W przypadku bezskutecznego upływu terminu kara podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6.
Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, nie może zostać wydane po upływie 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek wydania zarządzenia zastępczego.
7.
W przypadku złożenia przez radę gminy skargi na zarządzenie zastępcze, o którym mowa w ust. 1, sąd administracyjny wyznacza rozprawę w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
8.
Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 1
1.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:
1)
geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów,
2)
geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów,
3)
hydrogeologicznej,
4)
geologiczno-inżynierskiej,
5)
innych niż określone w pkt 1–4
– w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji.
2.
Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska będzie kierował się potrzebą zapewnienia dokumentacjom geologicznym odpowiedniej formy, w tym umożliwiającej gromadzenie i przetwarzanie w postaci elektronicznej, należytego przedstawienia przez te dokumentacje budowy geologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz pozostałych elementów środowiska
oraz uzależni szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznej od:
1)
w przypadku rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – kategorii rozpoznania złoża i granicznych wartości parametrów definiujących złoże;
2)
w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 − rozmiarów działalności;
3)
w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – potrzeby ochrony złóż węglowodorów oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki tymi złożami.
1.
Organy administracji geologicznej oraz państwowa służba geologiczna gromadzą, ewidencjonują, archiwizują, chronią i udostępniają informację geologiczną.
2.
Za udostępnienie informacji geologicznej podmioty, o których mowa w ust. 1, pobierają opłatę uwzględniającą koszty utrwalenia i przekazania informacji, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od pobierania opłat w sytuacji, gdy koszty pobrania i zaksięgowania opłaty byłyby wyższe niż opłata uiszczana z tego tytułu. W takim przypadku informację o odstąpieniu od pobierania opłat do określonej wysokości ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwy organ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.
3.
Za udostępnienie informacji geologicznej wymagającej dodatkowego przetworzenia, podmioty, o których mowa w ust. 1, pobierają opłatę uwzględniającą koszty przetworzenia, przygotowania, utrwalenia i przekazania informacji w określony sposób lub określonej formie.
4.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane udostępniać nieodpłatnie zgromadzone informacje geologiczne organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań ustawowych. Udostępnione informacje nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych ani przekazywane innym podmiotom.
5.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formę gromadzonej w archiwach geologicznych informacji geologicznej oraz sposób jej ewidencjonowania, organizację archiwów geologicznych, zakres ochrony informacji geologicznej, a także tryb i warunki udostępniania informacji geologicznej.
6.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw środowiska będzie kierował się potrzebą zapewnienia należytej ochrony informacji geologicznej gromadzonej w archiwach geologicznych, w tym także potrzebą kompletności i uporządkowania zbioru, ze względu na znaczenie informacji geologicznej dla badań naukowych i rozpoznania budowy geologicznej kraju oraz zróżnicuje wymagania dotyczące przechowywania i udostępniania informacji geologicznej w zależności od zakresu, rodzaju i formy informacji geologicznej oraz jej statusu prawnego.
1.
Każdy, w czyim posiadaniu znajdują się dokumenty lub inne nośniki, na których jest zapisana informacja geologiczna, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, ma obowiązek ich udostępnienia na wezwanie państwowej służby geologicznej w celu wykonania kopii we własnym zakresie przez państwową służbę geologiczną albo wydania kopii za zwrotem uzasadnionych i racjonalnych kosztów ich wykonania. Państwowa służba geologiczna dokonuje wyboru sposobu udostępnienia.
2.
Powództwo w sprawach, o których mowa w ust. 1, wytacza się do sądu ustalonego według siedziby podmiotu pełniącego państwową służbę geologiczną.
1.
Prawo do informacji geologicznej przysługuje Skarbowi Państwa.
2.
Temu, kto, ponosząc koszt prac prowadzonych w wyniku decyzji wydanych na podstawie ustawy lub prowadzonych na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 85 zatwierdzenie lub zgłoszenie projektu robót geologicznych ust. 2 i art. 85a zgłoszenie projektu robót geologicznych ust. 1, uzyskał informację geologiczną, przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z niej.
3.
W okresie 5 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub od dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 92 obowiązek sporządzenia innej dokumentacji geologicznej pkt 3 i 5, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej w celu ubiegania się o wykonywanie działalności, o której mowa w art. 100 wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej ust. 2. Nie dotyczy to państwowej służby geologicznej sporządzającej dokumentację geologiczną zawierającą wyniki robót geologicznych wykonanych na podstawie projektu robót geologicznych, o którym mowa w art. 79 projekt robót geologicznych ust. 1b.
4.
Jeżeli przed upływem terminu określonego w ust. 3 ten, komu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej, uzyskał decyzję stanowiącą podstawę wykonywania działalności, o której mowa w art. 100 wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej ust. 2, zachowuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej przez czas określony w takiej decyzji oraz dodatkowo przez 5 lat od dnia utraty jej mocy.
4a.
W przypadku wykonywania działalności:
1)
polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla w łącznej ilości równej lub większej niż 100 kiloton – wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej wygasa z mocy prawa z dniem przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a przejęcie odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla lub przekazania mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 127j przekazanie odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla;
1a)
polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla w łącznej ilości mniejszej niż 100 kiloton – wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej wygasa z mocy prawa z dniem utraty mocy decyzji stanowiącej podstawę wykonywania tej działalności.
2)
(uchylony)
5.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, prawem do informacji geologicznej rozporządza Skarb Państwa.
6.
Ten, komu przysługują prawa określone w ust. 2-4, może rozporządzać nimi w granicach określonych tymi przepisami.
7.
(uchylony)
1.
Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2–3a, korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne.
2.
Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania działalności w zakresie:
1)
wydobywania kopalin ze złóż,
1a)
wydobywania węglowodorów ze złóż w czasie trwania fazy wydobywania, o której mowa w art. 49v dodatkowe elementy koncesji pkt 2 lit. b,
2)
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,
3)
w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne;
4)
rekonstrukcji zlikwidowanych otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
- następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.
3.
Korzystanie z informacji geologicznej, związane z badaniem powodującym uszkodzenie, zniszczenie lub zużycie próbki, bez względu na cel korzystania, następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.
3a.
Korzystanie z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych:
1)
dotyczących kopalin, o których mowa w art. 10 złoża objęte własnością górniczą ust. 1 i 2,
2)
z otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża lub wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju,
3)
stanowiących wyniki pomiarów geofizycznych
− następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.
3b.
Państwowa służba geologiczna, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 162 zadania państwowej służby geologicznej, ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych.
4.
Podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sfinansowana przez podmiot ubiegający się o korzystanie z tej informacji. Przed zawarciem umowy Skarb Państwa dokonuje weryfikacji wyceny.
4a.
W przypadku postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sporządzana przez organ koncesyjny. Koszty tej wyceny ponosi podmiot ubiegający się o korzystanie z informacji geologicznej w celu wykazania się prawem do niej w ramach postępowania przetargowego.
5.
Wycenę, o której mowa w ust. 4, mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi stwierdzone w kategorii odpowiadającej rodzajowi wycenianej informacji geologicznej.
5a.
W przypadku gdy wycena, o której mowa w ust. 4, jest ustalana metodą obliczenia zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, nie stosuje się ust. 5.
6.
Jeżeli informacja geologiczna, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest zawarta w dokumentacji geologicznej, rozporządzenie nią następuje wyłącznie na czas oznaczony.
7.
Zadania Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 4 i w art. 99 prawo do korzystania z informacji geologicznej ust. 5, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1–2 i 4 oraz w ust. 3 i 3a, wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.
7a.
Minister właściwy do spraw środowiska może upoważnić państwową służbę geologiczną do rozporządzania informacją geologiczną w postaci danych geologicznych. W przypadku udzielenia takiego upoważnienia państwowa służba geologiczna przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska wykaz umów o korzystanie z informacji geologicznych zawartych w danym roku, zawierający informację o stronie umowy, wysokości wynagrodzenia oraz zakresie udostępnionych danych geologicznych, w terminie miesiąca od zakończenia tego roku.
8.
Zadania Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 4 i w art. 99 prawo do korzystania z informacji geologicznej ust. 5, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3, wykonuje marszałek województwa.
9.
Wpływy z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej należącej do Skarbu Państwa stanowią dochód budżetu państwa.
10.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
2)
wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej;
3)
metody szacowania wartości informacji geologicznej;
4)
szczegółowe wymagania dotyczące wycen.
11.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 10, minister właściwy do spraw środowiska będzie kierował się potrzebą zapewnienia łatwego dostępu do informacji geologicznej oraz kompletności informacji objętych wnioskiem. W rozporządzeniu tym minister właściwy do spraw środowiska zróżnicuje metody szacowania informacji geologicznej i zakres ich stosowania oraz szczegółowe wymagania dotyczące wycen w zależności od rodzaju i formy informacji geologicznej, sposobu i zakresu korzystania z niej, a w przypadku informacji geologicznej dotyczącej złóż kopalin - uwzględni także różnice w jakości informacji ze względu na czas jej pozyskania, stopień rozpoznania złoża oraz stopień jego wyeksploatowania.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...