• Prawo geologiczne i górni...
  29.02.2024

Rozdział 2. Organy administracji geologicznej

1.
Organami administracji geologicznej są:
1)
minister właściwy do spraw środowiska;
2)
marszałkowie województw;
3)
starostowie.
2.
Zadania administracji geologicznej wykonuje:
1)
minister właściwy do spraw środowiska - przy pomocy Głównego Geologa Kraju, będącego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra;
2)
marszałek województwa - przy pomocy geologa wojewódzkiego;
3)
starosta - przy pomocy geologa powiatowego.
3.
Określone ustawą zadania marszałków województw oraz starostów są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
Orzeczenia: 5
W sprawach określonych ustawą organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do marszałków województw jest minister właściwy do spraw środowiska.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do zakresu działania organów administracji geologicznej należy wykonywanie określonych zadań, a w szczególności:
1)
podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy, w tym udzielanie koncesji;
2)
kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.
1.
W przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana:
1)
z naruszeniem warunków określonych w koncesji,
2)
bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
3)
bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków
- właściwy organ administracji geologicznej, w drodze decyzji, odpowiednio wstrzymuje działalność, nakazuje niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazuje podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu.
2.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności.
Orzeczenia: 1
1.
Zadania związane z dokumentacjami geologicznymi wykonują te organy administracji geologicznej, które udzieliły odpowiednio koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, które zatwierdziły projekt robót geologicznych lub którym przedłożono projekt robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 89 dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ust. 6, jeżeli w wyniku połączenia złóż kopalin, o których mowa w art. 161 zakres właściwości organów administracji geologicznej ust. 2 pkt 1, zostaną przekroczone maksymalne wielkości obszaru lub wydobycia wskazane w tym przepisie, zadania związane z dokumentacjami geologicznymi tych złóż wykonuje marszałek województwa.
Orzeczenia: 4
1.
Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2–4 oraz w art. 161a zadania ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie dotyczącym uzgadniania projektów ust. 1 i 2.
2.
Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:
1)
złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 midx3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
2)
ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 midx3/h, z wyłączeniem wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 midx3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek;
3)
badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posada wiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
4)
odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 midx3/h;
5)
robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, z wyłączeniem robót geologicznych obejmujących rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
6)
warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.
3.
Do ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:
1)
złóż kopalin, o których mowa w art. 10 złoża objęte własnością górniczą ust. 1;
1a)
określania warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień złóż kopalin, o których mowa w art. 10 złoża objęte własnością górniczą ust. 1;
1b)
określania warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem do górotworu wód pochodzących z odwodnień, o których mowa w pkt 1a, wód złożowych powstałych przy wydobywaniu kopalin, o których mowa w art. 10 złoża objęte własnością górniczą ust. 1, oraz wód złożowych z podziemnych magazynów węglowodorów;
1c)
określania warunków hydrogeologicznych w związku z zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych wydobywających kopaliny, o których mowa w art. 10 złoża objęte własnością górniczą ust. 1;
2)
w całości lub w części obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
2a)
określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050 i 2687);
3)
regionalnych badań hydrogeologicznych;
4)
określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;
5)
określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów;
5a)
określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich na potrzeby poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;
6)
regionalnych badań budowy geologicznej kraju;
7)
regionalnych prac kartografii geologicznej;
8)
(uchylony)
9)
otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopalin;
10)
obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m;
11)
obiektów jądrowych.
4.
Do ministra właściwego do spraw środowiska należą także sprawy związane z zatwierdzaniem dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.
Orzeczenia: 13
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...