• Prawo geologiczne i górni...
  23.07.2024

Rozdział 3a. Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla

1.
Tworzy się Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla.
2.
Do Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla należy wykonywanie zadań:
1)
związanych z przekazaniem mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla, w tym:
a) prowadzenie monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym:
– utrzymanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia monitoringu,
– wykonywanie programów monitoringu,
b) opracowywanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zamkniętym podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla,
c) zabezpieczenie zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla przed zagrożeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rejonach przyległych,
d) prowadzenie i koordynacja działań naprawczych i akcji ratowniczych, a także działań naprawczych i działań zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
e) informowanie organu właściwego w sprawach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz rozliczenie emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla,
f) usuwanie szkód powstałych w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla;
1a)
obejmujących sporządzenie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska corocznie, w terminie do dnia 31 maja, analizy rocznego sprawozdania z działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, o którym mowa w art. 127m sprawozdanie z działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla;
2)
innych niż określone w pkt 1, powierzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym w zakresie nadzoru i kontroli.
3.
W przypadku przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a przejęcie odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla, do zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla należy wykonywanie obowiązków określonych w art. 39c udzielenie nowej koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla ust. 1, art. 127d obowiązki prowadzącego działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w art. 127i warunki zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla ust. 2.
Wykonywanie zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla powierza się Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.
1.
Nadzór nad wykonywaniem zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.
1a.
Plan prac Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 163a zadania Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla ust. 2 i 3, na rok następny, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy corocznie, w terminie do dnia 31 maja, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska do akceptacji.
2.
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy corocznie, w terminie do dnia 15 lutego, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z wykonanych zadań, o których mowa w art. 163a zadania Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla ust. 2 i 3, według stanu na dzień 31 grudnia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...