• Prawo geologiczne i górni...
  24.02.2024

Prawo geologiczne i górnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2023.0.633 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Rozdział 4. Podziemne składowanie odpadów

1.
Wyróżnia się następujące typy podziemnych składowisk odpadów:
1)
podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych;
2)
podziemne składowisko odpadów obojętnych;
2a)
podziemne składowisko odpadów promieniotwórczych;
3)
podziemne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze.
2.
Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się w formacji geologicznej stanowiącej naturalną barierę geologiczną dla ewentualnej migracji substancji niebezpiecznych poza granice przestrzeni objętej przewidywanymi szkodliwymi wpływami składowanych odpadów.
2a.
Do lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych, a także monitoringu tego składowiska stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890) dotyczące głębokich składowisk odpadów promieniotwórczych.
3.
Eksploatacja i zamknięcie podziemnego składowiska powinny odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo powszechne oraz w sposób zapewniający zapobieganie negatywnym dla środowiska skutkom składowania odpadów, w szczególności zanieczyszczeniu wód podziemnych.
4.
Monitoring podziemnego składowiska odpadów prowadzi się w celu:
1)
porównania stanu środowiska z jego pierwotnym stanem określonym w dokumentacji geologicznej;
2)
ewidencji ilości i składu odpadów składowanych w podziemnym składowisku odpadów.
5.
Odpady w podziemnych składowiskach składuje się w sposób selektywny. Składowanie odpadów w sposób nieselektywny jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia środowiska lub nie naruszy wymagań bezpieczeństwa.
6.
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania odpadów jest obowiązany zatrudnić w ruchu zakładu górniczego osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 165 świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127 i 2722).
6a.
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania odpadów jest obowiązany od dnia uzyskania koncesji do przekazywania corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, państwowej służbie geologicznej wyników monitoringu podziemnego składowiska odpadów za rok poprzedni na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, opatrzonym odpowiednio do sposobu utrwalenia podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
7.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne, w tym warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.
8.
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane podziemnie w sposób nieselektywny oraz kryteria i procedury dopuszczenia odpadów na składowiska podziemne, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne.
1.
Zabronione jest podziemne składowanie następujących odpadów:
1)
występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów;
2)
o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych;
3)
zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych;
4)
powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są niesklasyfikowane i których oddziaływanie na środowisko nie jest znane;
5)
opon, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm;
6)
innych, które w warunkach podziemnego składowania mogą podlegać niepożądanym zmianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym.
2.
Do odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zalicza się następujące odpady:
1)
mogące w warunkach składowania wchodzić w reakcje z wodą lub skałą macierzystą, prowadząc do zmiany ich objętości, powstania samozapalnych, toksycznych lub wybuchowych substancji lub gazów lub innych reakcji zagrażających bezpieczeństwu eksploatacji składowiska podziemnego lub nienaruszalności bariery geologicznej, a także pojemniki, w których są składowane;
2)
ulegające biodegradacji;
3)
o ostrym zapachu;
4)
mogące wytwarzać mieszanki gazowo-powietrzne o właściwościach toksycznych lub wybuchowych;
5)
nieodpowiadające warunkom geomechanicznym ze względu na niewystarczającą stabilność;
6)
samozapalne lub podatne na samozapłon w danych warunkach składowania;
7)
będące produktami gazowymi;
8)
lotne oraz pochodzące ze zbierania w postaci nieokreślonych mieszanin.
3.
Zabronione jest rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami (przedmiotami) w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia do podziemnego składowania.
1.
Do podziemnego składowania odpadów stosuje się odpowiednio przepisy art. 105 postępowanie z odpadami przed umieszczeniem na składowisku odpadów, art. 106 składowanie towarów niebezpiecznych, art. 107 odpady składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ust. 1 pkt 2 i 3, art. 108 odpady składowane na składowisku odpadów obojętnych, art. 119 obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów przed przyjęciem odpadów do składowania, art. 120 odmowa przyjęcia odpadów do składowania na składowisku, art. 121 zasada selektywnego składowania towarów na składowisku ust. 1, art. 128 warunki rozpoczęcia prowadzenia składowiska odpadów pkt 3, art. 129 decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, art. 130 dodatkowe wymagania w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów ust. 1, art. 134 odmowa zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów pkt 3 i 4, art. 135 zakres odpowiedzialności i obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów ust. 2 i 3 oraz art. 137 fundusz rekultywacyjny ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2.
Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 125 typy podziemnych składowisk odpadów ust. 2–4, nie stosuje się do odpadów obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne, jeżeli stanowią odpady wydobywcze w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2336).
3.
Do podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych nie stosuje się przepisów ust. 1 oraz art. 126 odpady objęte zakazem podziemnego składowania.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...