• Prawo geologiczne i górni...
  25.02.2024

Prawo geologiczne i górnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.633 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Rozdział 4. Umowa o współpracy

1.
Przez umowę o współpracy strony zobowiązują się do wspólnego wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, pod warunkiem uzyskania koncesji, o której mowa w rozdziale 3, oraz zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.
2.
Umowę o współpracy zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności.
3.
Umowa o współpracy staje się skuteczna pod warunkiem udzielenia koncesji, o której mowa w rozdziale 3.
Umowa o współpracy zawiera w szczególności:
1)
określenie rodzaju działalności objętej umową;
2)
wskazanie operatora;
3)
określenie procentowego udziału jej stron w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.
1.
W zakresie wykonywania działalności objętej umową o współpracy strony reprezentuje operator.
2.
Operator samodzielnie prowadzi rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z wykonywaniem działalności objętej umową o współpracy i koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż albo koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)

1.
Dla działalności objętej umową o współpracy oraz koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża operator zakłada dla wszystkich stron umowy rachunek wspólny, o którym mowa w art. 51 rachunek bankowy wspólny ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707).
2.
Wszelkie płatności i rozliczenia związane z wykonywaniem umowy o współpracy oraz koncesji mogą być dokonywane wyłącznie przez rachunek wspólny.
1.
Za zobowiązania powstałe w związku z działalnością objętą umową o współpracy oraz koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w tym uiszczenie wynagrodzenia z tytułu umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego i umowy na korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa oraz opłat, o których mowa w dziale VII, odpowiedzialność ponosi operator.
2.
Za zobowiązania wobec osób trzecich powstałe w związku z działalnością objętą umową o współpracy oraz koncesją odpowiedzialność ponosi operator.
3.
W przypadku spłaty przez operatora zobowiązań, o których mowa w ust. 2, przysługuje mu wobec pozostałych stron umowy o współpracy roszczenie o zwrot spłaconego zobowiązania, proporcjonalnie do udziału tych stron w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.
1.
Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy operator może wypowiedzieć swój udział w umowie o współpracy ze skutkiem na dzień, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd przeniesienie koncesji ust. 1, stała się ostateczna.
1a.
Strony umowy o współpracy przedstawiają kandydaturę nowego operatora w terminie miesiąca od dnia wypowiedzenia udziału przez dotychczasowego operatora.
2.
Nowy operator wstępuje w prawa i obowiązki operatora, który wypowiedział swój udział w umowie o współpracy, za zgodą wszystkich stron umowy, z dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd przeniesienie koncesji ust. 1, stała się ostateczna.
3.
Nowy operator oraz operator, który wypowiedział swój udział w umowie o współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec organu koncesyjnego lub Skarbu Państwa za zobowiązania wynikające z umowy powstałe przed dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd przeniesienie koncesji ust. 1, stała się ostateczna, przez okres kolejnych 12 miesięcy.

1.
Strona umowy o współpracy niebędąca operatorem może wypowiedzieć swój udział w umowie lub jego część na rzecz innej strony tej umowy w każdym czasie, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych stron tej umowy.
2.
Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy strona umowy niebędąca operatorem może wypowiedzieć swój udział w umowie lub jego część ze skutkiem na dzień, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd przeniesienie koncesji ust. 1, stała się ostateczna.
3.
Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy w prawa i obowiązki strony wypowiadającej swój udział w umowie lub jego część, w zakresie uzgodnionym przez strony, może wstąpić nowy podmiot, pod warunkiem uzyskania decyzji, o której mowa w art. 49zd przeniesienie koncesji ust. 1.
4.
Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy nowa strona niebędąca operatorem wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowej strony niebędącej operatorem i wypowiadającej swój udział w umowie lub jego część, z dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd przeniesienie koncesji ust. 1, stała się ostateczna.
5.
W przypadku, o którym mowa w art. 49zg zmiany koncesji ust. 5, umowa o współpracy z dotychczasową stroną ulega rozwiązaniu. Pozostałe strony umowy o współpracy są obowiązane do przejęcia praw i obowiązków dotychczasowej strony tej umowy.
6.
Prawa i obowiązki dotychczasowej strony umowy o współpracy przechodzą na pozostałe strony tej umowy w:
1)
częściach uzgodnionych przez strony;
2)
przypadku niedokonania uzgodnienia, o którym mowa w pkt 1, w terminie wskazanym w art. 49zg zmiany koncesji ust. 6 – proporcjonalnie do udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)

Rozliczenie dokonane między stronami umowy o współpracy w przypadkach, o których mowa w art. 49zr wypowiedzenie przez operatora udziału w umowie o współpracy oraz art. 49zt wypowiedzenie udziału w umowie o współpracy na rzecz innej strony, wywołuje skutki wyłącznie między tymi stronami i nie zwalnia ich ze zobowiązań wobec osób trzecich.
Umowa o współpracy ulega rozwiązaniu w przypadku:
1)
cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża;
2)
podjęcia przez jej strony uchwały o rozwiązaniu.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących umowy o współpracy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...