• Prawo konsularne
  29.05.2024

Prawo konsularne

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2023.0.1329 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

Obserwuj akt

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

Zadaniem konsula Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą, umacnianie więzi między Rzecząpospolitą Polską a jej obywatelami i osobami pochodzenia polskiego zamieszkałymi w państwie przyjmującym, a także popieranie rozwoju współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym.
Ustawa określa tryb powoływania konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „konsulem”, funkcje konsularne, tryb postępowania przed konsulem, zasady pobierania opłat konsularnych oraz tryb powoływania konsula honorowego Rzeczypospolitej Polskiej i jego funkcje.
1.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
państwie przyjmującym – oznacza to państwo przyjmujące w rozumieniu Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. poz. 98);
2)
okręgu konsularnym − oznacza to obszar wykonywania funkcji konsularnych w rozumieniu Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.;
3)
personelu dyplomatyczno-konsularnym – oznacza to personel dyplomatyczno-konsularny w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 406);
4)
urzędzie konsularnym – oznacza to konsulat generalny, konsulat, wicekonsulat albo agencję konsularną, jak też wydział konsularny lub inną komórkę organizacyjną wyodrębnioną w strukturze przedstawicielstwa dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej, obsługujące konsula.
5)
(uchylony)
2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach polskich, odnosi się to, z wyłączeniem art. 20 pomoc konsularna udzielana obywatelowi polskiemu, art. 26 czynności konsula wykonywane na wniosek organu administracji publicznej ust. 1, art. 36 działania dla wsparcia opuszczenia przez obywateli polskich zagrożonego obszaru, art. 39 udzielanie pomocy finansowej obywatelom polskim, art. 48 zapomoga udzielana obywatelom polskim lub osobom polskiego pochodzenia i art. 120 konsul honorowy RP, odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...