• Prawo konsularne
  25.05.2024

Prawo konsularne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.1329 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

Obserwuj akt

DZIAŁ VI. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. poz. 687, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 i 1038 oraz z 2014 r. poz. 1863) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 1741): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161 oraz z 2013 r. poz. 1650): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888 oraz z 2015 r. poz. 262) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).

Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe

Do dnia 30 kwietnia 2018 r. konsul może udzielić pomocy finansowej obywatelowi Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 21 pomoc konsularna udzielana obywatelowi państwa UE ust. 1, jeżeli państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego obywatelem jest osoba wnioskująca o udzielenie pomocy, wyrazi zgodę na jej udzielenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc taka może być udzielona także bez uzyskania zgody.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 uchylony ust. 2 ustawy zmienianej w art. 142 zmiana ustawy o służbie zagranicznej niniejszej ustawy oraz na podstawie art. 16 udzielanie obywatelowi polskiemu za granicą pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do RP ust. 5 i art. 32 opłaty za czynności konsularne ust. 2 ustawy uchylanej w art. 152 utrata mocy ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 rozporządzenie w sprawie egzaminu konsularnego, art. 47 rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania pomocy finansowej i art. 118 rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Traci moc ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 389, 539 i 1137).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., z wyjątkiem art. 21 pomoc konsularna udzielana obywatelowi państwa UE ust. 2 i 3, art. 41 udzielanie pomocy finansowej obywatelom UE, art. 42 zwrot kosztów pomocy konsularnej udzielonej obywatelowi polskiemu przez państwo członkowskie UE i art. 45 egzekucja kosztów udzielonej obywatelowi polskiemu pomocy finansowej ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2018 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 31.08.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1274]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...