• Prawo konsularne
  29.05.2024

Prawo konsularne

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2023.0.1329 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

Obserwuj akt

Rozdział 8. Odwołania, zażalenia i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy

1.
Od decyzji konsula stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia.
2.
Organem wyższego stopnia w stosunku do konsula w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) jest minister właściwy do spraw zagranicznych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
3.
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
1.
Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję. Przepisy art. 73 data wszczęcia postępowania i art. 75 wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania stosuje się odpowiednio.
2.
Konsul przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do właściwego organu wyższego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą dyplomatyczną lub przy użyciu innych środków łączności będących w dyspozycji urzędów konsularnych lub przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja konsula nie podlega wykonaniu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
1.
Jeżeli konsul uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W takim przypadku przepisu art. 89 tryb wnoszenia odwołania od decyzji konsula ust. 2 nie stosuje się.
2.
Od nowej decyzji stronie służy odwołanie.
1.
Na postanowienie konsula stronie służy zażalenie.
2.
Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
3.
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże konsul, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, jeżeli uzna to za zasadne.
W sprawach nieuregulowanych dotyczących zażaleń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań.
1.
W przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
3.
Decyzja konsula podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.
4.
W sprawach nieuregulowanych w przepisach szczególnych do postępowania wszczętego na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula stosuje się przepisy niniejszego działu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...