• Prawo konsularne
  27.05.2024

Prawo konsularne

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

Dz.U.2023.0.1329 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

Obserwuj akt

Rozdział 9. Wznowienie postępowania

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną albo wykonaniem czynności wznawia się postępowanie, jeżeli:
1)
dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
2)
wydanie decyzji lub wykonanie czynności nastąpiło w wyniku przestępstwa;
3)
strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
4)
wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane konsulowi, a istniejące w dniu wydania decyzji lub wykonania czynności;
5)
decyzję wydano lub czynność wykonano bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
6)
decyzja została wydana lub czynność została wykonana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które następnie zostało zmienione lub uchylone;
7)
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego, na którego podstawie została wydana decyzja lub została wykonana czynność, z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą;
8)
zostało wydane orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie zasady równego traktowania, o którym mowa w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 970), jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną lub wykonaniem czynności;
9)
zostało wydane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ na treść wydanej decyzji.
Uchylenie decyzji lub czynności konsula z przyczyn określonych w art. 95 przesłanki wznowienia postępowania pkt 1 i 2 nie może nastąpić, jeżeli od dnia wykonania czynności lub doręczenia decyzji upłynęło pięć lat, zaś z przyczyn określonych w art. 95 przesłanki wznowienia postępowania pkt 3−9 − jeżeli od dnia wykonania czynności lub doręczenia decyzji upłynęły trzy lata.
Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na wniosek strony. Wznowienie postępowania z przyczyn określonych w art. 95 przesłanki wznowienia postępowania pkt 3 i 7–9 następuje tylko na żądanie strony.
1.
Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do konsula, który wydał decyzję ostateczną lub wykonał czynność, w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania, a w przypadku, o którym mowa w art. 95 przesłanki wznowienia postępowania pkt 3 – od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji lub o wykonaniu czynności.
2.
W sytuacji określonej w art. 95 przesłanki wznowienia postępowania pkt 7 wniosek o wznowienie postępowania wnosi się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
3.
W sytuacji określonej w art. 95 przesłanki wznowienia postępowania pkt 9 wniosek o wznowienie postępowania wnosi się w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.
Wznowienie postępowania lub odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.
2.
Na postanowienie o wznowieniu postępowania zażalenie nie przysługuje.
Konsul przeprowadza postępowanie co do przyczyn wznowienia postępowania oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.
Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 100 postępowanie co do przyczyn wznowienia postępowania oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy, konsul wydaje decyzję, w której:
1)
odmawia uchylenia dotychczasowej decyzji lub czynności, jeżeli stwierdzi brak podstaw do takiego uchylenia na podstawie art. 95 przesłanki wznowienia postępowania;
2)
uchyla dotychczasową decyzję, jeżeli stwierdzi istnienie podstawy do takiego uchylenia, i orzeka jednocześnie co do istoty sprawy;
3)
uchyla czynność, jeżeli stwierdzi istnienie podstaw do takiego uchylenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...