• Art. 130h. - Przyznanie ...
  30.09.2023

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.1235 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 130h. Pr.awo lotnicze


Przyznanie odstępstw od wymogów określonych przepisami UE

1.
Zadania państwa członkowskiego polegające na przyznaniu odstępstw określonych w:
1)
art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 390/2013/UE,
2)
art. 1 ust. 5 rozporządzenia nr 391/2013/UE,
3)
art. 3 rozporządzenia nr 391/2013/UE
– wykonuje minister właściwy do spraw transportu.
2.
Odstępstwa, o których mowa w ust. 1, może wprowadzić minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu, przedstawicieli użytkowników przestrzeni powietrznej, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 2 rozporządzenia nr 391/2013/UE, oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, mając na uwadze uwarunkowania operacyjne i kosztowe prowadzenia działalności przez podmioty, których koszty uwzględniane są w podstawach kosztowych stawek opłat nawigacyjnych.
3.
Odstępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odnoszą się do tych samych portów lotniczych.
4.
W przypadku wprowadzenia odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, do ustalania opłat terminalowych stosuje się przepisy art. 130e strefa pobierania opłat terminalowych nieobjętych przepisami UE i art. 130f stawki opłat terminalowych nieobjętych przepisami UE oraz przepisy wydane na podstawie art. 130g rozporządzenie w sprawie stref pobierania opłat trasowych i terminalowych.
Art. 130h. Przyznanie odstępstw od wymogów określonych pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...