• Art. 175. - Wniosek o ud...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 175. Pr.awo lotnicze


Wniosek o udzielenie zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

1.
Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 174 zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego ust. 1, powinien zawierać:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę oraz adres;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3)
określenie rodzaju działalności;
4)
miejsce wykonywania działalności (lotnisko).
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca obowiązany jest dołączyć:
1)
dokumenty określające status prawny wnioskodawcy (akt zawiązania osoby prawnej, wypis z właściwego rejestru), oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji, oraz plan gospodarczy przedsiębiorstwa obejmujący co najmniej 2 lata działalności:
a) wykazujący w sposób wiarygodny, że przedsiębiorca jest w stanie wypełnić istniejące i prawdopodobne przyszłe zobowiązania finansowe w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności,
b) zawierający informacje dotyczące struktury kapitałowej, płynności finansowej przedsiębiorstwa, źródeł finansowania działalności, powiązań finansowych udziałowców lub akcjonariuszy z inną działalnością, prognoz przepływów finansowych związanych z wykonywaniem działalności
c) (uchylona)
- oraz dokument potwierdzający, że osobom zarządzającym działalnością przedsiębiorstwa nie cofnięto koncesji w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku oraz spełniają one wymóg dobrej reputacji, z tym że wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, a także dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorstwo jest objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych;
1a)
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą, oraz sprawozdanie z badania, jeżeli obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z przepisów o rachunkowości;
2)
projekt zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego, systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska, osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego na lotnisku oraz zatwierdzony przez Prezesa Urzędu program ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji;
3)
certyfikat uzyskany w trybie określonym w art. 160 certyfikacja działalności lotniczej;
4)
w przypadku lotniska, o którym mowa w art. 174 zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego ust. 3 pkt 5, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w tym przepisie.
3.
Prezes Urzędu odmawia udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1, jeżeli:
1)
udzielenie zezwolenia byłoby sprzeczne z wiążącymi umowami lub przepisami międzynarodowymi;
2)
przedsiębiorcy cofnięto zezwolenie na ten sam rodzaj działalności w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, z wyłączeniem przypadku cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 2, z przyczyn, o których mowa w ust. 4 pkt 2;
3)
wnioskodawca nie spełnił wymagań określonych w ustawie.
3a.
Prezes Urzędu może odmówić udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 1, lub ograniczyć w zezwoleniu przedmiot, zakres lub obszar działalności w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub zdrowia publicznego.
4.
Zezwolenie, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1, cofa się jeżeli:
1)
wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;
2)
przedsiębiorca nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w oznaczonym terminie albo zaprzestał prowadzenia działalności objętej zezwoleniem;
3)
otwarto likwidację przedsiębiorcy;
4)
przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w niniejszej ustawie.
4a.
Prezes Urzędu może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 1, lub zmienić jego zakres ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub zdrowia publicznego.
4b.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 1, z przyczyn określonych w ust. 4, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się wykonalna.
4c.
Prezes Urzędu może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 2, lub zmienić jego zakres, jeżeli podmiot wykonujący obsługę naziemną nie spełnia z własnej winy wymagań, o których mowa w art. 177 zezwolenie na wykonywanie obsługi naziemnej ust. 3 ustawy.
4d.
Na wniosek zarządzającego lotniskiem Prezes Urzędu może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 2, lub zmienić jego zakres, jeżeli podmiot wykonujący obsługę naziemną nie przestrzega obowiązujących go zasad sprawnego funkcjonowania portu lotniczego.
4e.
W przypadku ograniczenia liczby zezwoleń w danym porcie lotniczym Prezes Urzędu cofa lub zmienia zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 2, wydanego przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, w zakresie wskazanym w decyzji, o której mowa w art. 179 ograniczenie liczby zezwoleń na usługi obsługi naziemnej ust. 1.
5.
Zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, z zastrzeżeniem art. 179 ograniczenie liczby zezwoleń na usługi obsługi naziemnej ust. 11.
6.
W zezwoleniu, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1, określa się:
1)
osobę wnioskodawcy, jego adres oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2)
przedmiot działalności;
3)
strukturę kapitałową przedsiębiorcy - w przypadku zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego;
4)
miejsce wykonywania działalności;
5)
termin rozpoczęcia działalności;
6)
okres ważności zezwolenia;
7)
szczególne warunki wykonywania działalności.
7.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego jest obowiązany:
1)
zachowywać warunki prowadzenia działalności określone w decyzjach administracyjnych Prezesa Urzędu;
2)
zgłaszać Prezesowi Urzędu zmiany danych zawartych w wydanych przez Prezesa Urzędu decyzjach administracyjnych dotyczących tego podmiotu;
3)
przekazywać do wiadomości Prezesa Urzędu, w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli obowiązek sporządzania i poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości, a na żądanie Prezesa Urzędu – inne informacje i dokumenty istotne dla oceny działalności przedsiębiorstwa w latach następnych;
4)
zapewniać użycie właściwego, specjalistycznego sprzętu oraz powierzać czynności w zakresie prowadzonej działalności osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;
5)
zawiadamiać Prezesa Urzędu o zamierzonym zawieszeniu lub zakończeniu działalności;
6)
umożliwić osobom uprawnionym przeprowadzanie kontroli działalności jego przedsiębiorstwa;
7)
powiadamiać Prezesa Urzędu, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, o których mowa w art. 64 nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w spółce zakładającej lub będącej założycielem lub właścicielem lotniska publicznego i art. 64a nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem użytku publicznego.
8.
Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 1, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej "promesą".
Art. 175. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zarządzanie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...