• Art. 28. - Obowiązki kie...
  29.05.2024
Obserwuj akt

Art. 28. Pr.awo lotnicze


Obowiązki kierowników kontrolowanych jednostek

1.
Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani udzielać i zapewnić udzielenie przez właściwych pracowników tych jednostek osobom, o których mowa w art. 27 kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego ust. 3 i 4 oraz art. 27a uprawnienia kontrolne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, wszelkich potrzebnych informacji, a także zapewnić im:
1)
warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli;
2)
dostęp do materiałów, dokumentów, danych, urządzeń, o których mowa w art. 27 kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego ust. 3;
3)
dostęp do obiektów, nieruchomości i pomieszczeń, o których mowa w art. 27 kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego ust. 3;
4)
nieodpłatne udostępnienie statku powietrznego lub urządzenia wykorzystywanego do prowadzenia działalności lotniczej dla przeprowadzenia czynności kontrolno-pomiarowych lub badań.
2.
Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1.
3.
Prezes Urzędu oraz właściwy organ EASA może żądać przedłożenia materiałów, dokumentów lub danych, o których mowa w art. 27 kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego ust. 3 pkt 3, a także prowadzić kontrolę we współpracy z innymi państwowymi organami kontroli.
4.
Czynności, o których mowa w art. 27 kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego ust. 3 pkt 4, mogą być przeprowadzane w sposób zdalny. Wyniki pomiarów wykonanych zdalnie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację urządzeń kontrolnych. Do kontroli wykonanej zdalnie przepisu ust. 6 nie stosuje się.
5.
Po przeprowadzeniu kontroli pracownik Urzędu albo osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli sporządza protokół kontroli.
5a.
W protokole kontroli podmiotów posiadających certyfikat określa się zakres naruszenia oraz poucza o treści art. 161 wydanie, odmowa wydania, cofnięcie, zawieszenie ważności certyfikatu ust. 5 i 6, z zastrzeżeniem art. 29b program naprawczy i art. 59b akceptacja lub zmiana alternatywnych sposobów spełnienia wymagań przez lotnisko ust. 3.
5b.
W protokole kontroli podmiotów zgłaszających działalność, posiadających zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka albo wpisanych do rejestru podmiotów szkolących, o którym mowa w art. 95a działalność w zakresie szkolenia personelu lotniczego ust. 1, określa się zakres naruszenia oraz poucza odpowiednio o treści art. 161 wydanie, odmowa wydania, cofnięcie, zawieszenie ważności certyfikatu ust. 5 i 6 albo art. 95e wezwanie podmiotu szkolącego do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa.
5c.
W protokole kontroli podmiotów innych niż określone w ust. 5a i 5b określa się zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości.
6.
Protokół kontroli podpisuje także kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez te osoby pracownik Urzędu albo osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli umieszcza informację o tym fakcie w protokole.
Art. 28. Obowiązki kierowników kontrolowanych jednostek - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...