• Art. 72. - Wykreślenie l...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 72. Pr.awo lotnicze


Wykreślenie lotniska z rejestru lotnisk

1.
Lotnisko może zostać wykreślone z rejestru lotnisk decyzją Prezesa Urzędu:
1)
na wniosek podmiotu zakładającego lotnisko lub działającego z jego upoważnienia zarządzającego lotniskiem;
2)
jeżeli trwale zaprzestano jego eksploatacji.
2.
W przypadku gdy zarządzający rażąco naruszył przepisy niniejszej ustawy, Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, wzywa go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Prezes Urzędu cofa zarządzającemu zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego lub wykreśla lotnisko z rejestru lotnisk.
Art. 72. Wykreślenie lotniska z rejestru lotnisk - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...