• Art. 87[7]. - Ochrona lo...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 877. Pr.awo lotnicze


Ochrona lotnisk przed działaniami i zdarzeniami zagrażającymi ruchowi statków powietrznych

1.
W celu ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska, projekty planów ogólnych gminy, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzgadniają odpowiednio:
1)
Prezes Urzędu – w przypadku lotniska cywilnego – dla terenów, na których:
a) znajduje się lub jest planowane lotnisko zgodnie z zatwierdzonym planem generalnym,
b) wydano promesę zezwolenia, o której mowa w art. 57 promesa zezwolenia na założenie lotniska ust. 1,
c) wydano zezwolenie, o którym mowa w art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska ust. 2,
d) wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody zgodnie z art. 87 obiekty naturalne i sztuczne w pobliżu lotnisk ust. 1;
2)
terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej w sprawach rekrutacji, operacyjno-obronnych i administracji niezespolonej, o których mowa w art. 31 terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641 i 1615) – w przypadku lotniska wpisanego wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych;
3)
minister właściwy do spraw wewnętrznych – w przypadku lotniska wpisanego wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk służb porządku publicznego.
2.
Organy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z właściwością określoną w ust. 1, opiniują plany zagospodarowania przestrzennego województwa dla terenów, na których wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody zgodnie z art. 87 obiekty naturalne i sztuczne w pobliżu lotnisk ust. 1.
3.
Zgodnie z właściwością określoną w ust. 1 organy wydają odpowiednio opinie inne niż opinie, o których mowa w ust. 2, dotyczące możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy.
Art. 877. Ochrona lotnisk przed działaniami i ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...