• Art. 99. - Egzamin państ...
  30.09.2023

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.1235 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 99. Pr.awo lotnicze


Egzamin państwowy na licencję na wykonywanie czynności lotniczych

1.
Warunkiem uzyskania licencji jest pozytywny wynik egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej lub praktycznej, złożonego przed komisją egzaminacyjną, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące kwalifikacji personelu lotniczego stanowią inaczej.
2.
Prezes Urzędu powołuje członków komisji egzaminacyjnej spośród osób wyróżniających się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem w zakresie lotnictwa, z uwzględnieniem przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących egzaminowania personelu lotniczego.
2a.
Za uczestnictwo w komisji egzaminacyjnej, członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie.
3.
Członkowie komisji są powoływani na okres 3 lat.
4.
Prezes Urzędu może odwołać członka komisji, o której mowa w ust. 2, przed upływem 3 lat w przypadku:
1)
utraty wymaganych kwalifikacji;
2)
rażącego naruszenia obowiązków;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa;
4)
wniosku członka komisji.
4a.
Prezes Urzędu odwołuje członka komisji, o której mowa w ust. 2, przed upływem 3 lat, w przypadku gdy członkowi komisji zawieszono, ograniczono lub cofnięto posiadaną licencję lub wynikające z niej uprawnienia, jeżeli zawieszona, ograniczona lub cofnięta licencja lub wynikające z niej uprawnienia są niezbędne do pełnienia funkcji członka tej komisji.
5.
Egzamin podlega opłacie lotniczej.
6.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych:
1)
szczegółowe wymagania w zakresie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia członków komisji egzaminacyjnej;
2)
tryb i sposób przeprowadzania egzaminów;
3)
szczegółowe zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.
Art. 99. Egzamin państwowy na licencję na wykonywanie czy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...