• Prawo lotnicze
  14.07.2024

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2023.0.2110 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

DZIAŁ XIA. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

1.
Podmiot, który nie usunął niezgodności w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia nr 2015/1998/UE albo rozporządzenia nr 300/2008/WE, stwierdzonych w ramach kontroli, o której mowa w art. 29b program naprawczy ust. 7, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.
2.
Wykaz naruszeń obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 1 do ustawy.
Podmiot nadzorowany:
1)
wobec którego na podstawie informacji lub dokumentów uzyskanych w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 205b nadzór Prezesa Urzędu nad przestrzeganiem przepisów UE ust. 1, stwierdzono rażące naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 205b nadzór Prezesa Urzędu nad przestrzeganiem przepisów UE ust. 1, lub
2)
który nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 205b nadzór Prezesa Urzędu nad przestrzeganiem przepisów UE ust. 1, w terminie wyznaczonym przez Prezesa Urzędu
– podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
1.
Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej działająca z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 550/2004/WE lub rozporządzenia nr 552/2004/WE podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 do 40 000 zł.
2.
Kto działa z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 255/2010/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.
3.
Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 3 do ustawy.
4.
Uprawniony podmiot, o którym mowa w art. 3 uprawnione podmioty ust. 1 rozporządzenia nr 550/2004/WE, sprawujący swoją funkcję bez ważnego upoważnienia, podlega karze pieniężnej w wysokości 40 000 zł.
Kto wbrew art. 88 rejestr lotniczych urządzeń naziemnych ust. 3 wykorzystuje niezarejestrowane lotnicze urządzenia naziemne, podlega karze pieniężnej w wysokości 40.000 zł.
1.
Podmiot, który co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w odniesieniu do tego samego przepisu narusza obowiązki określone w przepisach rozporządzenia nr 1321/2014/UE lub rozporządzenia nr 748/2012/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.
2.
Wykaz naruszeń obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 4 do ustawy.
Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 27 kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego ust. 3 i art. 28 obowiązki kierowników kontrolowanych jednostek ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50.000 zł.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego, który nie przedstawi w terminie określonym w art. 3 wiążące RP uchwały organizacji międzynarodowych w zakresie lotnictwa cywilnego ust. 3 rozporządzenia nr 95/93/WE albo w terminie określonym przez Prezesa Urzędu w żądaniu, o którym mowa w art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 3 pkt 8, dokumentów stanowiących analizę przepustowości lotniska, o której mowa w art. 3 warunki koordynacji portu lotniczego ust. 3 rozporządzenia nr 95/93/WE, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od kodu referencyjnego lotniska:
1)
10.000 zł w przypadku kodu referencyjnego A;
2)
20.000 zł w przypadku kodu referencyjnego B;
3)
30.000 zł w przypadku kodu referencyjnego C;
4)
40.000 zł w przypadku kodu referencyjnego D;
5)
50.000 zł w przypadku kodu referencyjnego E.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego, który nie udostępni Prezesowi Urzędu danych, o których mowa w art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 2 pkt 8, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od liczby pasażerów obsłużonych w porcie lotniczym w roku poprzednim:
1)
2.000 zł w przypadku obsłużenia do 100 000 pasażerów;
2)
4.000 zł w przypadku obsłużenia od 100 001 do 500 000 pasażerów;
3)
6.000 zł w przypadku obsłużenia od 500 001 do 1 000 000 pasażerów;
4)
8.000 zł w przypadku obsłużenia od 1 000 001 do 5 000 000 pasażerów;
5)
10.000 zł w przypadku obsłużenia powyżej 5 000 000 pasażerów.
Przedsiębiorca wykonujący przewóz lotniczy bez wymaganej koncesji, o której mowa w art. 164 koncesja na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od rodzaju wykonywanego przewozu:
1)
40.000 zł w przypadku przewozu nieregularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg;
2)
60.000 zł w przypadku przewozu regularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg;
3)
80.000 zł w przypadku przewozu nieregularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 000 kg;
4)
100.000 zł w przypadku przewozu regularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 000 kg.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego bez zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 1, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od kodu referencyjnego lotniska:
1)
30.000 zł w przypadku kodu referencyjnego A;
2)
40.000 zł w przypadku kodu referencyjnego B;
3)
50.000 zł w przypadku kodu referencyjnego C;
4)
70.000 zł w przypadku kodu referencyjnego D;
5)
100.000 zł w przypadku kodu referencyjnego E.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług obsługi naziemnej bez zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 2, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od rodzaju usługi obsługi naziemnej:
1)
20.000 zł w przypadku usług, o których mowa w art. 176 kategorie usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym pkt 1, 2, 6 i 8-11;
2)
50.000 zł w przypadku usług, o których mowa w art. 176 kategorie usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym pkt 3-5 i 7.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:
1)
zarządzania lotniskiem użytku publicznego, który nie przedstawił w terminie rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 175 wniosek o udzielenie zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego ust. 7 pkt 3,
2)
wykonywania przewozu lotniczego za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 8 okres ważności koncesji ust. 4 rozporządzenia nr 1008/2008/WE,
3)
służb żeglugi powietrznej za naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 1035/2011/UE
- podlega karze pieniężnej w wysokości do 0,5% obrotu przedsiębiorstwa osiągniętego w roku poprzednim, nieprzekraczającej kwoty 50.000 zł.
1.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego, który wbrew art. 180 zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą świadczenia usług obsługi naziemnej ust. 2 bezpodstawnie uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z urządzeń i powierzchni lotniska przez przedsiębiorców świadczących usługi obsługi naziemnej na rzecz innych użytkowników oraz użytkowników świadczących usługi własnej obsługi naziemnej, podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 2% obrotu przedsiębiorstwa osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie mniej niż 25.000 zł.
2.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego lub inny podmiot dysponujący elementami scentralizowanej infrastruktury, który bezpodstawnie uniemożliwia lub utrudniania korzystanie ze scentralizowanej infrastruktury przez podmioty do tego uprawnione, o których mowa w art. 180 zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą świadczenia usług obsługi naziemnej ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 2% obrotu przedsiębiorstwa osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie mniej niż 25.000 zł.
Przewoźnik lotniczy wykonujący przewóz lotniczy bez zezwolenia, o którym mowa w art. 193 wyznaczenie do wykonywania przewozów lotniczych przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego ust. 1 lub 2, lub upoważnienia, o którym mowa w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ust. 2 lub 5, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od podmiotu wykonującego przewóz:
1)
10.000 zł w przypadku przewoźnika lotniczego posiadającego koncesję udzieloną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
20.000 zł w przypadku przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego.
1.
Użytkownik statku powietrznego niebędący przewoźnikiem lotniczym, który nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 209 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 0,25% minimalnej sumy ubezpieczenia.
2.
Podmiot, o którym mowa w art. 209 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ust. 3-5, który nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podlega karze pieniężnej w wysokości 0,25% minimalnej sumy ubezpieczenia.
Użytkownik statku powietrznego, który działa z naruszeniem obowiązków dotyczących bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych, podlega karze pieniężnej w zakresie określonym w załączniku nr 5 do ustawy.
Kto wykonuje loty statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych lub rezerwatami przyrody poniżej wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 119 zasada równości w dostępie do polskiej przestrzeni powietrznej ust. 4 pkt 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł.
Kto organizuje pokazy lotnicze bez zgody Prezesa Urzędu, o której mowa w art. 123 pokazy lotnicze ust. 1b, podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł.
Kto wykonuje działalność w lotnictwie cywilnym bez:
1)
ważnego certyfikatu, o którym mowa w art. 160 certyfikacja działalności lotniczej ust. 1,
2)
wykazu zatwierdzeń szczególnych, zgłoszenia wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłoszenia wykonywania operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym, zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych
– podlega karze w wysokości do 20 000 zł.
Kto wykonuje działalność w lotnictwie cywilnym z przekroczeniem uprawnień wynikających z posiadanego certyfikatu, o którym mowa w art. 160 certyfikacja działalności lotniczej ust. 1, wykazu zatwierdzeń szczególnych, zgłoszenia wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłoszenia wykonywania operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym, zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych,
podlega karze do 10 000 zł.
1.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przewozu lotniczego, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 202a obowiązek informowania o pasażerach statku powietrznego:
1)
nie przekazał informacji - podlega karze pieniężnej w wysokości 22.500 zł,
2)
przekazał informację nieprawdziwą - podlega karze pieniężnej w wysokości 18.000 zł,
3)
przekazał informację niepełną - podlega karze pieniężnej w wysokości 13.500 zł
- za każdy lot, w którym odpowiednio nie przekazał informacji, przekazał informację nieprawdziwą lub przekazał informację niepełną.
2.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wymierza na uzasadniony wniosek komendanta placówki Straży Granicznej właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy państwowej przez pasażerów statku powietrznego. Do wniosku tego komendant dołącza akta sprawy wraz z niezbędnymi dowodami.
Podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 255/2010/UE, który narusza obowiązek określony w art. 67fa przedstawianie planu lotu ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.
Koordynator, o którym mowa w art. 67b koordynator rozkładu lotów, lub zarządzający lotniskiem, który narusza obowiązek określony w art. 67fa przedstawianie planu lotu ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.
Zarządzający lotniskiem, który narusza obowiązek określony w art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 3 pkt 1a, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.
1.
Użytkownik statku powietrznego, który celowo i co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w odniesieniu do tego samego portu lotniczego, wykonuje operacje lotnicze w terminach znacznie różniących się od przydzielonych czasów na start lub lądowanie, bez uzyskania przydzielonych czasów na start lub lądowanie lub wykorzystuje czasy na start lub lądowanie w sposób znacznie różniący się od sposobu wskazanego w chwili przydzielenia, gdy powoduje to zakłócenia w porcie lotniczym lub operacjach lotniczych, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wymierza po uzyskaniu od koordynatora zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1.
3.
Do zawiadomienia koordynator dołącza dokumenty potwierdzające naruszenie wraz z opisem naruszenia, o którym mowa w ust. 1. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu bierze pod uwagę stopień szkodliwości naruszenia w stosunku do operacji wykonywanych przez innych użytkowników lotniska oraz liczbę naruszeń, których dopuścił się użytkownik statku powietrznego.
Członek personelu lotniczego będący posiadaczem licencji wydanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 1178/2011/UE, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w FCL.070 lit. b załącznika I Część FCL do rozporządzenia nr 1178/2011/UE, nie zwrócił Prezesowi Urzędu zawieszonej albo cofniętej licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości 750 zł.
Podmiot inny niż wskazany w art. 28 obowiązki kierowników kontrolowanych jednostek ust. 5a i 5b, który nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym w protokole kontroli, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1 000 do 10 000 zł.
Użytkownik statku powietrznego użytkujący go na podstawie umowy, o której mowa w art. 41 zatwierdzenie lub cofniecie zatwierdzenia umowy ust. 1, bez zatwierdzenia, o którym mowa w art. 41 zatwierdzenie lub cofniecie zatwierdzenia umowy, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.
Podmiot posiadający certyfikat, podmiot, o którym mowa w art. 163c zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, albo podmiot, o którym mowa w art. 163d zgłoszenie zamiaru wykonywania operacji statkiem powietrznym, w razie bezskutecznego upływu terminu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa, o którym mowa w art. 161 wydanie, odmowa wydania, cofnięcie, zawieszenie ważności certyfikatu ust. 5, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.
Podmiot prowadzący działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, który wbrew przepisom art. 135e odpowiedzialność pracownika za zgłoszenie w ramach systemu zgłaszania zdarzeń ust. 1 pociągnął swojego pracownika do odpowiedzialności z tytułu naruszenia, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, albo wbrew przepisom art. 135e odpowiedzialność pracownika za zgłoszenie w ramach systemu zgłaszania zdarzeń ust. 2 pociągnął osobę wykonującą dla niego czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej do odpowiedzialności z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania z tytułu umowy wzajemnej, w związku ze zgłoszeniem zdarzenia w ramach obowiązkowego lub dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń, o których mowa w rozporządzeniu nr 376/2014/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości 25 000 zł.
Członek załogi statku powietrznego, który podejmując się wykonywania czynności dla więcej niż jednego podmiotu, narusza obowiązki wynikające z przepisów CAT.GEN.MPA.100 lit. b pkt 4 i 5 załącznika IV, lub NCC.GEN.105 lit. f załącznika VI lub SPO.GEN.105 lit. f załącznika VIII do rozporządzenia nr 965/2012/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł za każde stwierdzone naruszenie w zależności od liczby godzin przekroczenia limitów czasu pracy.
1.
Zarządzający lotniskiem, który narusza obowiązki wynikające z rozporządzenia nr 139/2014/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 20 000 zł.
2.
Wykaz obowiązków i warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 5a do ustawy.
Podmiot, który nie usunął niezgodności stwierdzonych w ramach kontroli, o której mowa w art. 29b program naprawczy ust. 7, dotyczących wykonania obowiązków określonych w art. 188e wewnętrzna kontrola jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł.
1.
Przewoźnik lotniczy, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów art. 23 informacje i zasada niedyskryminacji rozporządzenia nr 1008/2008/WE, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.
2.
Wykaz naruszeń obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 5b do ustawy.
1.
Kary pieniężne, o których mowa w art 209a–209um, nakłada Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Nakładając kary pieniężne, o których mowa w art. 209a nieusunięcie naruszeń przepisów UE stwierdzonych w trakcie kontroli ust. 2, art. 209b rażące naruszenie przepisów prawa UE lub nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w ramach nadzoru, art. 209c naruszenie obowiązków lub warunków określonych w rozporządzeniach UE ust. 2 w zakresie naruszeń, o których mowa w pkt 3.2–3.6, 3.9 i 3.10 załącznika nr 3 do ustawy, art. 209e uchylanie się od obowiązków w zakresie praw osób niepełnosprawnych, art. 209f uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych, art. 209l nieprzedstawianie w terminie sprawozdania finansowego, art. 209m bezpodstawne utrudnianie przez zarządzającego lotniskiem korzystania z urządzeń i powierzchni lotniska, art 209ua–209uf, art. 209ul nieusunięcie niezgodności w zakresie zadań ochrony stwierdzonych w trakcie kontroli lub art. 209um naruszenie przez przewoźnika lotniczego obowiązków wynikających z przepisów prawa UE, Prezes Urzędu bierze pod uwagę:
1)
wagę i okoliczności naruszenia prawa;
2)
częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara;
3)
stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa;
4)
działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa;
5)
wielkość przedsiębiorstwa.
3.
Nakładając kary pieniężne, o których mowa w art. 209s wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym bez ważnego certyfikatu lub wykazu zatwierdzeń szczególnych, art. 209t wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym z przekroczeniem przyznanych uprawnień i art. 209uj naruszenie obowiązków poprzez podjęcie się wykonywania obowiązków dla więcej niż jednego podmiotu, Prezes Urzędu bierze pod uwagę przesłanki określone w ust. 2 pkt 1 i 5.
4.
W przypadku stwierdzenia naruszenia, o którym mowa w art. 209h nieudostępnianie Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymaganych informacji albo art. 209m bezpodstawne utrudnianie przez zarządzającego lotniskiem korzystania z urządzeń i powierzchni lotniska, Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, określa zakres naruszenia oraz termin jego usunięcia pod rygorem nałożenia kary pieniężnej określonej w tych przepisach w przypadku nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie.
1.
Zarządzający lotniskiem, który wbrew obowiązkowi określonemu w art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 4 nie zapewnia fizycznego oddzielenia pasażerów lotów wewnętrznych określonych w art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2016/399/UE od pasażerów innych lotów podlegających odprawie granicznej, podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.
2.
Zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy oraz agent obsługi naziemnej, który wbrew obowiązkowi określonemu w art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 5 nie skierował pasażerów do odpowiednich części portu lotniczego, podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.
3.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 i 2, nakłada w drodze decyzji administracyjnej komendant placówki Straży Granicznej właściwy dla miejsca położenia lotniska międzynarodowego, na którym jest utworzone lotnicze przejście graniczne.
1.
Zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, którzy:
1)
nie realizują obowiązku określonego w art. 189f wniosek o powtórne ustalenia w przedmiocie istnienia negatywnych przesłanek wobec osoby sprawdzanej ust. 5 zdanie pierwsze,
2)
realizując obowiązek określony w art. 189f wniosek o powtórne ustalenia w przedmiocie istnienia negatywnych przesłanek wobec osoby sprawdzanej ust. 6, przekazują informację nieprawdziwą lub niepełną za dany kwartał
– podlegają karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 20 000 zł.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, Komendant Główny Straży Granicznej po stwierdzeniu uchybień w ramach kontroli.
1.
Podmiot, na którego wniosek Prezes Urzędu występuje o informację o istnieniu negatywnych przesłanek, który:
1)
nie realizuje obowiązku określonego w art. 189f wniosek o powtórne ustalenia w przedmiocie istnienia negatywnych przesłanek wobec osoby sprawdzanej ust. 5 zdanie drugie,
2)
nie realizuje obowiązku określonego w art. 189f wniosek o powtórne ustalenia w przedmiocie istnienia negatywnych przesłanek wobec osoby sprawdzanej ust. 8 lub realizując ten obowiązek, przekazuje informację nieprawdziwą lub niepełną za dany kwartał
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 20 000 zł.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Urzędu po stwierdzeniu uchybień w ramach kontroli, o której mowa w art. 29b program naprawczy ust. 7.
Należności z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...