• Prawo lotnicze
  26.05.2024

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.2110 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

DZIAŁ XII. PRZEPISY KARNE

1.
Kto:
1)
wbrew art. 35 statki powietrzne podlegające wpisowi do rejestru cywilnych statków powietrznych ust. 4 ustawy, będąc właścicielem lub użytkownikiem statku powietrznego, nie przestrzega przepisów dotyczących polskiego rejestru statków powietrznych, a w szczególności odmawia złożenia Prezesowi Urzędu żądanych wyjaśnień w sprawach zarejestrowanego statku powietrznego,
2)
wykonuje lot statkiem powietrznym niemającym wymaganych znaków i napisów,
3)
będąc członkiem zarządu, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 64 nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w spółce zakładającej lub będącej założycielem lub właścicielem lotniska publicznego ust. 1 ustawy, nie powiadamia ministra właściwego do spraw transportu o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w spółce będącej właścicielem lub założycielem istniejącego lotniska użytku publicznego w ilości zapewniającej mu osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 49% ogólnej liczby głosów na zebraniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,
3a)
będąc członkiem zarządu, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 64a nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem użytku publicznego ust. 1 ustawy, nie powiadamia ministra właściwego do spraw transportu o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem użytku publicznego w ilości zapewniającej mu osiągnięcie lub przekroczenie, bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty, większości głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub podejmuje inne działania, w wyniku czego stanie się podmiotem dominującym,
4)
wbrew art. 66 korzystanie z lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk ust. 1 ustawy, będąc posiadaczem nieruchomości niestanowiącej lotniska, zezwala na wykonywanie na niej startów i lądowań statków powietrznych,
5)
(utracił moc)
5a)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 83a rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przebywających na terenie lotniska ust. 1 ustawy nie stosuje się do nakazu lub zakazu zawartego w przepisach porządkowych wydanych na podstawie art. 83a rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przebywających na terenie lotniska ust. 2 obowiązujących na lotnisku,
6)
zarządzając lotniskiem, nie przestrzega przepisów dotyczących rejestru lotnisk,
7)
wbrew zakazom lub ostrzeżeniom podanym do powszechnej wiadomości przy pomocy tablic lub w inny sposób przez zarządzającego lotniskiem narusza postanowienia nakazów i zakazów ustanowionych przez zarządzającego,
8)
(uchylony)
9)
wbrew art. 115 uprawnienia dowódcy statku powietrznego ust. 1 ustawy nie wykonuje poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z porządkiem na pokładzie,
10)
wbrew art. 158 obowiązki użytkownika statku powietrznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji statku ustawy, będąc użytkownikiem statku powietrznego lub działając za osobę prawną będącą takim użytkownikiem, narusza obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych,
11)
(uchylony)
12)
(uchylony)
13)
działając we własnym imieniu lub za osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nie zgłasza zaistniałego zdarzenia, o którym mowa w art. 137 obowiązek współdziałania z Komisją Badania Wypadków Lotniczych i udzielania niezbędnej pomocy ust. 4 ustawy
14)
(uchylony)
15)
(uchylony)
- podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.
3.
Podżeganie do popełnienia wykroczeń określonych w ust. 1, pomocnictwo oraz usiłowanie podlegają karze określonej w ust. 1.
4.
W przypadkach określonych w ust. 1-3 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
1.
Kto:
1)
wykonuje lot przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotów,
2)
wbrew obowiązkom określonym w art. 45 warunki używania na terytorium RP statku powietrznego wykonuje lot statkiem powietrznym,
2a)
wbrew art. 53 świadectwo zdatności w zakresie hałasu wykonuje lot z naruszeniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem statków powietrznych i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza,
3)
wbrew art. 84 system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska lub wymaganiom zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 85 rozporządzenie w sprawie przygotowania i działania lotniska w sytuacji zagrożenia ustawy, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, narusza przepisy o ratownictwie na lotniskach i ochronie przeciwpożarowej lotnisk,
4)
wbrew art. 87 obiekty naturalne i sztuczne w pobliżu lotnisk ust. 1, art. 871 przeszkody lotnicze ust. 6, 7 i 10 i art. 872 znakowanie przeszkód lotniczych ust. 1 ustawy wznosi przeszkody lotnicze, dopuszcza do ich powstania lub ich nie usuwa lub przeszkód takich nie zgłasza lub nie oznakowuje,
4a)
wbrew art. 874 ograniczenie nasadzeń i upraw w pobliżu lotniska ust. 1 i art. 876 zakazy niektórych działań w pobliżu lotniska sadzi, uprawia, lub dopuszcza do wzrostu drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą lub zasłaniającego świetlne systemy podejścia, dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, sprzyjającego występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego statków powietrznych, a także hoduje lub wypuszcza ptaki stwarzające zagrożenie dla ruchu statków powietrznych,
5)
wbrew art. 97 zakaz wykonywanie niektórych czynności lotniczych ustawy wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami,
6)
wbrew art. 105 obowiązek poddania się badaniom lotniczo-lekarskim ust. 2 ustawy wykonuje loty lub inne czynności lotnicze mimo utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej,
7)
wbrew art. 115 uprawnienia dowódcy statku powietrznego ust. 1 ustawy nie wykonuje poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z bezpieczeństwem lotu,
8)
wbrew art. 122 obowiązki użytkownika polskiej przestrzeni powietrznej ust. 2 nie wykonuje poleceń organów, o których mowa w tym przepisie,
9)
wbrew art. 123 pokazy lotnicze ust. 1 wykonuje lot próbny, akrobacyjny nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności,
9a)
wbrew art. 123 pokazy lotnicze ust. 2 dokonuje w czasie lotu zrzutu ze statku powietrznego,
10)
działając we własnym imieniu lub za osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą przedsiębiorstwo:
a) podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub certyfikatu albo niezgodnie z ich warunkami i ograniczeniami,
b) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie przez członków Komisji lub osoby, o których mowa w art. 136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych ust. 3 i 3a, czynności, o których mowa w art. 136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych ust. 1 i 2,
11)
(uchylony)
12)
wbrew zakazom określonym w art. 87a emisja wiązki lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego pokładzie
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
2.
Tym samym karom podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.
1.
Kto:
1)
wykonując lot przy użyciu statku powietrznego:
a) narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa,
b) przekracza granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia,
c) narusza, wydane na podstawie art. 119 zasada równości w dostępie do polskiej przestrzeni powietrznej ust. 2 ustawy, zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne,
d) wbrew art. 122 obowiązki użytkownika polskiej przestrzeni powietrznej ustawy nie stosuje się do poleceń organów państwa, w którym lot się odbywa, a także poleceń otrzymanych od jego państwowego statku powietrznego, nakazujących lądowanie na wskazanym lotnisku lub inne postępowanie załogi,
2)
wbrew art. 116 zakaz wnoszenia na pokład statku powietrznego broni i materiałów wybuchowych i ich używania ust. 1 wnosi lub używa na pokładzie statku powietrznego broni palnej, broni gazowej lub materiałów wybuchowych,
3)
wbrew art. 125 używanie znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu lotniczym oraz nadawczych urządzeń radiowych łączności lotniczej ust. 1 ustawy używa obowiązujących w ruchu lotniczym znaków i sygnałów do celów niezwiązanych z tym ruchem albo w sposób mogący wprowadzić w błąd organy służby ruchu lotniczego lub załogi statków powietrznych,
4)
wbrew art. 125 używanie znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu lotniczym oraz nadawczych urządzeń radiowych łączności lotniczej ust. 2 używa nadawczych urządzeń radiowych działających w pasmach częstotliwości wyznaczonych na podstawie przepisów art. 111 Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne dla łączności lotniczej oraz radiolokacji i radionawigacji lotniczej,
5)
uszkadza lub czyni niezdolnym do użycia lotnisko albo znajdujące się na lotnisku lub poza nim urządzenia służące dla potrzeb ruchu lotniczego,
6)
używając jakiegokolwiek urządzenia, substancji lub broni, niszczy lub poważnie uszkadza znajdujące się na lotnisku i niewykonujące operacji lotniczych statki powietrzne albo powoduje przerwę w działalności tego lotniska, zagrażając bezpieczeństwu tego lotniska
- podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
2.
Tej samej karze podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.
3.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Nie podlega karze za przestępstwa nieumyślne określone w dziale XII ustawy oraz w art. 174 sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) oraz wykroczenia nieumyślne określone w dziale XII ustawy, z wyjątkiem art. 210 porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej ust. 1 pkt 1–3a, zgłaszający zdarzenie lotnicze w ramach obowiązkowego lub dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń, o których mowa w art. 135a system obowiązkowego zgłaszania zdarzeń Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i art. 135c systemy dobrowolnego zgłaszania zdarzeń lotniczych, lub osoba wymieniona w zgłoszeniu, jeżeli o przestępstwie albo o wykroczeniu organy ścigania zostały zawiadomione w związku z tym zgłoszeniem, zanim organy te dowiedziały się o tym przestępstwie lub wykroczeniu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...