• Prawo lotnicze
  26.02.2024

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.2110 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Rozdział 3. Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. poz. 153, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 226 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3 i art. 228 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy.


----------
[Ustawa została ogłoszona 16.08.2002 r. - Dz.U. z 2002 r. poz. 1112]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...