• Art. 16a. - Zgłoszenie w...
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 16a. Prawo łowieckie


Zgłoszenie wprowadzenia do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń

1.
Wprowadzenie do środowiska w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń, zwane dalej „wprowadzeniem do środowiska”, wymaga zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska przed terminem dokonania wprowadzenia do środowiska, a w przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona – także zasięgnięcia opinii właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2.
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.
3.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę i siedzibę dokonującego zgłoszenia;
2)
obwód łowiecki, w którym zostanie dokonane wprowadzenie do środowiska;
3)
cel i uzasadnienie konieczności wprowadzenia do środowiska, w tym opis wpływu wprowadzenia do środowiska na prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze;
4)
nazwę naukową gatunku, nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje, oraz liczbę osobników, które zostaną wprowadzone do środowiska;
5)
określenie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do środowiska oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem do środowiska;
6)
podmiot, który dokona wprowadzenia do środowiska;
7)
plan kontroli liczebności gatunku objętego wprowadzeniem do środowiska;
8)
proponowany okres, w jakim wprowadzenie do środowiska zostanie dokonane, nie dłuższy niż 5 lat.
4.
W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona, do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
5.
Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 i 4, minister właściwy do spraw środowiska wzywa zgłaszającego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
6.
Minister właściwy do spraw środowiska może wystąpić do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii o wpływie zamierzonego wprowadzenia do środowiska na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze, w szczególności na gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, o których mowa odpowiednio w art. 5 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1a i 17a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
7.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje opinię, o której mowa w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu wystąpienia ministra właściwego do spraw środowiska. Przepisów art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
8.
Wprowadzenie do środowiska może zostać dokonane, jeżeli minister właściwy do spraw środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu w terminie 45 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
9.
Minister właściwy do spraw środowiska wnosi sprzeciw, jeżeli:
1)
wprowadzenie do środowiska będzie szkodliwe dla rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych albo
2)
zgłaszający nie usunie braków w zgłoszeniu w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 5.
10.
Minister właściwy do spraw środowiska może, w celu dokonania weryfikacji stanu faktycznego ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzić kontrolę wprowadzenia do środowiska poprzez:
1)
sprawdzenie dokumentów związanych z wprowadzeniem do środowiska lub
2)
zapewnienie obecności osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli przy wprowadzeniu do środowiska.
11.
Do kontroli wprowadzenia do środowiska stosuje się przepisy art. 44 zezwolenie na odstrzał lub odłów zwierzyny do celów naukowych i edukacji albo odbudowy populacji ust. 6–12.
12.
Zakazuje się wprowadzenia do środowiska:
1)
bez zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1;
2)
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5;
3)
niezgodnie z dokonanym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1;
4)
w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8.
Art. 16a. Zgłoszenie wprowadzenia do środowiska bażanta, ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...