• Art. 29a. - Elementy umo...
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 29a. Prawo łowieckie


Elementy umowy dzierżawy obwodu łowieckiego

1.
Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego w szczególności powinna zawierać:
1)
numer i powierzchnię obwodu łowieckiego;
2)
obszar gruntów leśnych i polnych wchodzących w skład obwodu łowieckiego;
3)
kategorię obwodu łowieckiego;
4)
wysokość czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego i termin jego płatności;
5)
obowiązki stron umowy;
6)
zasady zastosowania odstrzału zastępczego;
7)
sposób i terminy rozliczeń między stronami umowy w przypadku jej rozwiązania.
2.
Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku:
1)
wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia;
2)
rozwiązania koła łowieckiego;
3)
zgodnego oświadczenia stron.
2a.
Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia:
1)
po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub na wniosek właściwej izby rolniczej – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;
2)
na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu.
2b.
Brak przedstawienia przez Polski Związek Łowiecki opinii, o której mowa w ust. 2a pkt 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii.
2c.
Opinii, o której mowa w ust. 2a pkt 1, nie zasięga się w przypadku, gdy dzierżawcą obwodu łowieckiego jest Polski Związek Łowiecki.
3.
W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy.
Art. 29a. Elementy umowy dzierżawy obwodu łowieckiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...