• Art. 32. - Polski Związe...
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 32. Prawo łowieckie


Polski Związek Łowiecki

1.
Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.
2.
Polski Związek Łowiecki posiada osobowość prawną.
3.
Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw środowiska.
4.
Statut Polskiego Związku Łowieckiego określa w szczególności:
1)
teren działania i siedzibę Polskiego Związku Łowieckiego;
2)
sposób nabywania i utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz kole łowieckim, zasady przynależności do kół łowieckich, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
3)
zakres właściwości miejscowej okręgowych organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także kompetencje organów Polskiego Związku Łowieckiego i organów koła łowieckiego, tryb dokonywania ich wyboru, zmiany bądź uzupełnienia składu;
4)
zadania koła łowieckiego i sposób ich realizacji oraz zasady reprezentowania koła łowieckiego;
5)
fundusze i majątek Polskiego Związku Łowieckiego oraz koła łowieckiego, a także sposób ich tworzenia, nabywania i zbywania;
6)
tryb działania organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego;
7)
sposób ustanawiania składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego i koła łowieckiego;
8)
(uchylony)
9)
zasady postępowania wewnątrzorganizacyjnego;
10)
wzory deklaracji członkowskich w Polskim Związku Łowieckim oraz kole łowieckim;
11)
sankcje porządkowe za naruszenie obowiązków członkowskich;
12)
warunki i sposób łączenia się, podziału, rozwiązywania oraz likwidacji koła łowieckiego.
5.
Osoba fizyczna może zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, jeżeli:
1)
jest pełnoletnia;
2)
korzysta z pełni praw publicznych;
3)
nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim;
4)
nabyła uprawnienia do wykonywania polowania;
5)
złożyła deklarację i uiściła wpisowe.
6.
Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami.
Art. 32. Polski Związek Łowiecki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...