• Art. 42. - Warunki uzysk...
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 42. Prawo łowieckie


Warunki uzyskania uprawnienia do wykonywania polowania

1.
Polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzoziemców, o których mowa w art. 42a wykonywanie polowania przez obywateli państw członkowskich UE ust. 1, za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
1a.
Polowanie może być polowaniem indywidualnym albo zbiorowym.
1b.
Podczas polowania lub odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 gospodarka łowiecka ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem tuszy odstrzelonych zwierząt łownych osoba uprawniona do wykonywania polowania jest obowiązana do przestrzegania zasad bioasekuracji.
2.
Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:
1)
legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 42a wykonywanie polowania przez obywateli państw członkowskich UE ust. 1 i art. 43 warunki wykonywania polowania przez cudzoziemca lub obywatela polskiego przebywającego stale za granicą ust. 1;
2)
pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów łowieckich;
3)
zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.
3.
Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień do wykonywania polowania:
1)
podstawowe - uprawniające do odstrzału zwierząt łownych, z wyjątkiem samców zwierzyny płowej;
2)
selekcjonerskie - uprawniające do odstrzału wszystkich zwierząt łownych;
3)
sokolnicze - uprawniające do łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych.
4.
Warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania polowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest:
1)
odbycie rocznego stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny;
2)
odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
3)
złożenie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.
5.
Z odbycia stażu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zwolnieni są:
1)
osoby posiadające wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie leśne;
2)
osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;
3)
strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;
4)
cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie;
5)
osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.
6.
Warunkiem uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 3 pkt 2, jest:
1)
posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata;
2)
odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
3)
złożenie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.
7.
Warunkiem uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jest:
1)
posiadanie uprawnień podstawowych;
2)
odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
3)
złożenie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.
8.
Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane, poza dokumentami określonymi w ust. 2, pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.
8a.
Na podstawie upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego możliwe jest polowanie na ptaki i ssaki, w dowolnej liczbie, należące do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski.
9.
Polski Związek Łowiecki ustala wysokość opłat za szkolenie i egzaminowanie, uwzględniając poniesione koszty.
10.
Uprawnienia do wykonywania polowania wygasają, o ile zainteresowany w okresie 5 lat od ich nabycia nie uzyskał członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego lub też po upływie 5 lat do ustania członkostwa w Polskim Związku Łowieckim.
10a.
Przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 gospodarka łowiecka ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny polega na takim zachowaniu osób uprawnionych do wykonywania polowania, które ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt łownych lub ich części, lub tych osób, lub w wyniku czynności wykonywanych przez te osoby.
10b.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zasady bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego niektórych gatunków zwierząt łownych oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny, mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt łownych lub ich części, lub osób uprawnionych do wykonywania polowania lub w wyniku czynności wykonywanych przez te osoby.
11.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych, kierując się potrzebą podtrzymania polskich zwyczajów i tradycji sokolniczych.
Art. 42. Warunki uzyskania uprawnienia do wykonywania pol... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...