• Art. 43. - Warunki wykon...
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 43. Prawo łowieckie


Warunki wykonywania polowania przez cudzoziemca lub obywatela polskiego przebywającego stale za granicą

1.
Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za granicą, niebędący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego bądź niespełniający warunków określonych w art. 42a wykonywanie polowania przez obywateli państw członkowskich UE, może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 18 świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania, albo na podstawie zgody ministra właściwego do spraw środowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub w przypadku polowań w obwodach zarządzanych na wniosek ich zarządców.
1a.
Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, może polować wyłącznie w obecności przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego będącego członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, który wskazuje zwierzynę przeznaczoną do odstrzału i odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, o którym mowa w art. 42b książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym ust. 1.
2.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób powoływania komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 42 warunki uzyskania uprawnienia do wykonywania polowania ust. 4 pkt 3, art. 42 warunki uzyskania uprawnienia do wykonywania polowania ust. 6 pkt 3, art. 42 warunki uzyskania uprawnienia do wykonywania polowania ust. 7 pkt 3 i art. 42a wykonywanie polowania przez obywateli państw członkowskich UE ust. 1, uwzględniając:
a) konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, samorządu województwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Policji,
b) rodzaje uzyskiwanych uprawnień,
c) dokumenty wymagane do złożenia przed egzaminem,
d) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminów;
2)
wzory dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień, o których mowa w art. 42 warunki uzyskania uprawnienia do wykonywania polowania ust. 3 i art. 42a wykonywanie polowania przez obywateli państw członkowskich UE ust. 1.
3.
Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania polowania oraz znakowania, o którym mowa w art. 42c obowiązek oznakowania przez punkt skupu tusz zwierzyny łownej, wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, uwzględniając istniejące polskie zwyczaje łowieckie oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia.
Art. 43. Warunki wykonywania polowania przez cudzoziemca ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...