• Art. 9a. - Zezwolenie na...
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 9a. Prawo łowieckie


Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

1.
Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych.
2.
Zezwolenie jest wydawane na wniosek, który zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
cel wykonania czynności;
3)
nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć te czynności;
4)
określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;
5)
wskazanie podmiotu, który wykona czynności.
3.
Zezwolenie zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć czynności;
3)
wskazanie sposobu, miejsca i czasu płoszenia oraz podmiotów wykonywających tę czynność;
4)
określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony populacji gatunków zwierząt łownych i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynności;
5)
wskazanie podmiotów uprawnionych do wykonania kontroli realizacji wydanego zezwolenia w terenie;
6)
określenie terminu złożenia marszałkowi województwa informacji o wykorzystaniu zezwolenia.
4.
Marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie
zezwoleniach, o których mowa w ust. 1. Przepisy art. 44 zezwolenie na odstrzał lub odłów zwierzyny do celów naukowych i edukacji albo odbudowy populacji ust. 6–12 stosuje się odpowiednio.
5.
Marszałek województwa do dnia 30 czerwca każdego roku składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport o wydanych w roku poprzednim zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, zawierający informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2–5, a także informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach.
Art. 9a. Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...