• Prawo łowieckie
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Rozdział 10. Przepisy karne

1.
Kto:
1)
strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych,
2)
wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska,
3)
przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
4)
niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,
5)
niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,
6)
poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,
7)
wbrew przepisowi art. 42b książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego,
7a)
nie przestrzega zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 gospodarka łowiecka ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny
8)
(uchylony)
- podlega karze grzywny.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Kto:
1)
gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,
2)
wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,
3)
narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ochrona zwierzyny ust. 1 pkt 4,
4)
hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,
5)
sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny,
6)
pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego,
7)
wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia,
8)
celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania,
9)
dokonuje wprowadzenia do środowiska:
a) bez zgłoszenia, o którym mowa w art. 16a zgłoszenie wprowadzenia do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń ust. 1, albo niezgodnie z tym zgłoszeniem,
b) przed upływem terminu, o którym mowa w art. 16a zgłoszenie wprowadzenia do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń ust. 5,
c) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 16a zgłoszenie wprowadzenia do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń ust. 8
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Orzeczenia: 1
Kto:
1)
poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,
2)
poluje z chartami lub ich mieszańcami,
3)
poluje w czasie ochronnym,
4)
poluje nie posiadając uprawnień do polowania,
4a)
wbrew zakazowi określonemu w art. 42aa zakazy pkt 14, zakłada narzędzia lub urządzenia przeznaczone do łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny,
5)
wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków,
6)
nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny
- podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Orzeczenia: 2
1.
W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 posiadanie narzędzi i urządzeń do kłusownictwa, hodowla chartów bez zezwolenia, zezwolenie na polowanie dla osoby nieuprawnionej i art. 53 naruszanie zasad wykonywania polowania, sąd może orzec przepadek broni, pojazdów, narzędzi i psów, przy użyciu których dokonane zostało przestępstwo, a także przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich części.
2.
Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...