• Prawo łowieckie
  20.06.2024

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 20.06.2024

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Rozdział 6a. Odpowiedzialność dyscyplinarna

1.
Członek Polskiego Związku Łowieckiego będący osobą fizyczną podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie łowieckie polegające na:
1)
naruszeniu ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2)
naruszeniu statutu lub innych uchwał organów Polskiego Związku Łowieckiego;
3)
wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z etyką łowiecką.
2.
Odpowiedzialność dyscyplinarna obejmuje także pomocnictwo lub podżeganie do przewinienia łowieckiego.
1.
Karami dyscyplinarnymi są kary zasadnicze i kara dodatkowa.
2.
Karami zasadniczymi są:
1)
nagana;
2)
zawieszenie w prawach członka Polskiego Związku Łowieckiego na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
3)
wykluczenie z Polskiego Związku Łowieckiego.
3.
Karą dodatkową jest zakaz pełnienia funkcji w organach Polskiego Związku Łowieckiego i koła łowieckiego na okres do 5 lat.
Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego. Postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego.
Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:
1)
dochodzenie dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych;
2)
postępowanie przed sądami łowieckimi;
3)
postępowanie wykonawcze.
1.
Stronami postępowania dyscyplinarnego są oskarżyciel i obwiniony.
2.
Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny.
3.
Obwinionym jest osoba, przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne.
4.
Obwiniony ustanawia obrońcę spośród osób mających wykształcenie prawnicze lub członków Polskiego Związku Łowieckiego.
1.
Rzecznik dyscyplinarny wszczyna dochodzenie dyscyplinarne jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia łowieckiego.
2.
Postępowanie przed sądem łowieckim wszczyna się na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.
3.
W postępowaniu dyscyplinarnym zastępca rzecznika dyscyplinarnego wykonuje prawa i obowiązki rzecznika dyscyplinarnego.
1.
W razie śmierci obwinionego postępowanie dyscyplinarne umarza się.
2.
W razie utraty przez obwinionego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim postępowanie dyscyplinarne toczy się nadal.
1.
Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, a wszczęte umarza się, gdy od chwili popełnienia przewinienia łowieckiego upłynęło 5 lat.
2.
Jeżeli przewinienie łowieckie zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie następuje dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności tego przestępstwa.
1.
Postępowanie przed sądami łowieckimi jest dwuinstancyjne.
2.
Rozstrzygnięcia sądów łowieckich zapadają w formie orzeczeń albo postanowień. Orzeczenie może być wydane jedynie na rozprawie.
3.
Orzeczenia lub postanowienia kończące postępowanie w sprawie sąd doręcza stronom wraz z pisemnym uzasadnieniem.
1.
Właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okręgowy sąd łowiecki.
2.
Właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji członków krajowych organów Polskiego Związku Łowieckiego jest Główny Sąd Łowiecki.
3.
W przypadku dochodzenia dyscyplinarnego członków organów Polskiego Związku Łowieckiego, o których mowa w ust. 2, sprawy prowadzi Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
1.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 35k sądy łowieckie ust. 1 i 2, następuje w składzie trzyosobowym, z zastrzeżeniem art. 35m odwołania od orzeczeń sądów łowieckich ust. 2.
2.
Prezes właściwego sądu łowieckiego wyznacza skład orzekający oraz przewodniczącego składu orzekającego spośród jego członków.
1.
Od orzeczeń i postanowień okręgowych sądów łowieckich kończących postępowanie w sprawie stronom przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Łowieckiego.
2.
Od orzeczeń i postanowień Głównego Sądu Łowieckiego wydanych w pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie do składu 5 sędziów tego sądu.
3.
Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie w sprawie stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia albo postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania do organu wyższej instancji.
Sędziowie sądów łowieckich, w zakresie orzekania w sprawach dyscyplinarnych są niezawiśli i podlegają tylko przepisom prawa.
1.
Naczelna Rada Łowiecka powołuje na 5-letnią wspólną kadencję:
1)
Główny Sąd Łowiecki – w składzie od 15 do 25 sędziów, w tym prezesa i na jego wniosek od 2 do 6 zastępców prezesa;
2)
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego od 2 do 6 zastępców.
2.
Naczelna Rada Łowiecka powołuje na 5-letnią wspólną kadencję:
1)
okręgowe sądy łowieckie – w składzie od 6 do 15 sędziów, w tym prezesa i na jego wniosek od 2 do 6 zastępców prezesa;
2)
okręgowych rzeczników dyscyplinarnych i ich od 2 do 10 zastępców.
3.
Kadencja sędziego sądu łowieckiego, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy wygasa, jeżeli:
1)
zrzekł się funkcji;
2)
został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym;
3)
utracił członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.
4.
W przypadku wszczęcia postępowania karnego lub dyscyplinarnego przeciwko sędziemu sądu łowieckiego, rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego zastępcy, organ powołujący może zawiesić go do czasu zakończenia postępowania.
5.
W trakcie trwania kadencji skład sądów łowieckich może być uzupełniany.
6.
Sądy łowieckie oraz rzecznicy dyscyplinarni są obowiązani działać do czasu wyboru nowych organów.
1.
Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem.
2.
W przypadku prawomocnego ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi ukarany.
Ukaranie przez sąd łowiecki ulega zatarciu po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.
1.
Szczegółowe zasady funkcjonowania sądów łowieckich oraz rzeczników dyscyplinarnych, a także szczegółowe zasady postępowania przed tymi organami określi regulamin sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.
2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, 1855, 2582 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
sądzie łowieckim – należy przez to rozumieć okręgowy sąd łowiecki i Główny Sąd Łowiecki;
2)
rzeczniku dyscyplinarnym – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika dyscyplinarnego i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...