• Prawo o adwokaturze
  25.01.2022

Prawo o adwokaturze

Stan prawny aktualny na dzień: 25.01.2022

Dz.U.2020.0.1651 t.j. - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze

Dział VI. Skreślenie z listy adwokatów

1.
Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku:
1)
śmierci;
2)
wystąpienia z adwokatury;
3)
przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej;
4)
objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza;
4a)
podjęcia zatrudnienia na stanowisku Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa, radcy lub referendarza;
5)
powołania do wojskowej służby zawodowej;
6)
(uchylony)
6a)
(utracił moc)
7)
utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu.
8)
(uchylony)
1a.
Adwokata skreśla się z listy adwokatów również w razie orzeczenia przez sąd dyscyplinarny kary wydalenia z adwokatury.
2.
Okręgowa rada adwokacka może odmówić skreślenia z listy adwokatów z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli przeciwko adwokatowi toczy się postępowanie dyscyplinarne.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Osoba skreślona z listy adwokatów z przyczyn, o których mowa w art. 72 skreślenie z listy adwokatów ust. 1 pkt 2, 4–5 i 7 oraz ust. 1a, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 65 warunki wpisu na listę adwokatów, z uwzględnieniem art. 82 kara pieniężna i kara wydalenia z adwokatury ust. 2.
2.
Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przez co najmniej 10 lat nie wykonywała zawodu podlega ponownemu wpisowi na listę adwokatów po złożeniu egzaminu adwokackiego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 66 zwolnienie z odbycia aplikacji i egzaminu adwokackiego ust. 1.
Porównania: 1
Okręgowa rada adwokacka może skreślić adwokata z listy adwokatów w związku z czynem popełnionym przed wpisem na listę, jeżeli czyn ten nie był znany okręgowej radzie adwokackiej w chwili wpisu, a stanowiłby przeszkodę do wpisu.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...