• Prawo o adwokaturze
  17.01.2022

Prawo o adwokaturze

Stan prawny aktualny na dzień: 17.01.2022

Dz.U.2020.0.1651 t.j. - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze

Rozdział 1. Krajowy Zjazd Adwokatury

1.
Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią delegaci wybrani w proporcji do liczby członków izby, ustalonej przez Naczelną Radę Adwokacką, jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z każdej izby.
2.
W Krajowym Zjeździe uczestniczą, niebędący delegatami, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dziekani okręgowych izb adwokackich.
Porównania: 1
1.
Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się co cztery lata. Zjazd zwołuje Naczelna Rada Adwokacka. Odbywa się on w ciągu trzech miesięcy od daty dokonania wyborów we wszystkich izbach adwokackich.
2.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być zwołany na żądanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższej Komisji Rewizyjnej, co najmniej jednej trzeciej członków Naczelnej Rady Adwokackiej albo co najmniej jednej trzeciej okręgowych rad adwokackich.
Porównania: 1
Do zakresu działania Krajowego Zjazdu Adwokatury należy w szczególności:
1)
wybór prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej;
2)
wybór – niebędących dziekanami – adwokatów wchodzących w skład Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
wybór członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej;
3a)
ustalanie liczby członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych;
4)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej – zamknięć rachunkowych i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium;
5)
wytyczanie kierunków działania samorządu adwokackiego, a także ustalanie liczby izb adwokackich;
6)
uchwalanie regulaminów dotyczących:
a) trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów, z wyjątkiem regulaminów, o których mowa w art. 58 zakres działania Naczelnej Rady Adwokackiej pkt 12 lit. i,
b) (uchylona)
c) (uchylona)
d) trybu obrad Zjazdu;
7)
określanie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem adwokatury.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...