• Art. 74h. nota. - Odwołan...
  21.04.2024

Prawo o notariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2022.0.1799 t.j. - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

Art. 74h. nota.


Odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu notarialnego

§ 1.
Od uchwały o wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w art. 74f uchwała o wyniku egzaminu notarialnego, § 2.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, komisję egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwaną dalej „komisją odwoławczą”, w składzie 9 członków.
§ 2a.
W przypadku, kiedy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba odwołań od uchwał o wynikach egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości może powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach danego egzaminu notarialnego, wskazując ich właściwość terytorialną.
§ 3.
Do składu komisji odwoławczej kandydatów na członków wskazują:
1)
Minister Sprawiedliwości – 5 członków, spośród których wyznacza przewodniczącego,
2)
Krajowa Rada Notarialna – 4 członków
– spośród osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię rzetelnego rozpoznania odwołań.
§ 4.
Przewodniczącemu i członkom komisji odwoławczej za udział w jej pracach przysługuje wynagrodzenie.
§ 5.
Przepisy art. 71f komisje kwalifikacyjne, § 7, § 11, art. 71g wygaśnięcie członkostwa i odwołanie członka komisji kwalifikacyjnej, § 1, § 2 pkt 1, 2, 4, 5 i § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 6.
W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji odwoławczej lub odwołania członka z komisji odwoławczej, Minister Sprawiedliwości niezwłocznie powołuje nowego członka komisji odwoławczej. W przypadku członka, o którym mowa w § 3 pkt 2, Krajowa Rada Notarialna w terminie określonym przez Ministra Sprawiedliwości wskazuje nowego kandydata na członka komisji odwoławczej.
§ 7.
Członek komisji odwoławczej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie z przyczyn wskazanych w art. 71h wyłączenie członka komisji kwalifikacyjnej, § 1. Przepis art. 71h wyłączenie członka komisji kwalifikacyjnej, § 2 stosuje się.
§ 8.
Członkowie komisji odwoławczej przed przystąpieniem do rozpatrywania sprawy składają pisemne oświadczenia, iż nie pozostają z osobą, której dotyczy sprawa, w stosunku, o którym mowa w art. 71h wyłączenie członka komisji kwalifikacyjnej, § 1.
§ 9.
Do zadań komisji odwoławczej należy rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminu notarialnego.
§ 10.
Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji odwoławczej.
§ 11.
Od uchwały komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 12.
Do postępowania przed komisją odwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 13.
Obsługę administracyjno-biurową komisji odwoławczej zapewnia Minister Sprawiedliwości.
§ 14.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji odwoławczej,
2)
termin powołania komisji odwoławczej,
3)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej, uwzględniając zakres i nakład ich pracy oraz tryb jego wypłacania,
4)
tryb i sposób działania komisji odwoławczej,
5)
sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej
– uwzględniając konieczność prawidłowego i terminowego rozpoznawania odwołań oraz zapewnienia zachowania bezstronności pracy członków komisji odwoławczej.
Art. 74h. Odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu notarial... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...