• Art. 76. nota. - Powoływa...
  21.04.2024

Prawo o notariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2022.0.1799 t.j. - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

Art. 76. nota.


Powoływanie i odwoływanie zastępcy notarialnego

§ 1.
Zastępcą notarialnym jest osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu notarialnego i złożyła ślubowanie.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości niezwłocznie po ustaleniu wyniku egzaminu notarialnego wydaje zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, które doręcza zastępcy notarialnemu i prezesowi rady izby notarialnej, właściwej według miejsca zamieszkania zastępcy notarialnego, a w wypadku osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prezesowi rady izby notarialnej, o której mowa w art. 74a ogłoszenie o egzaminie notarialnym i wnioski o dopuszczenie do egzaminu § 2 zdanie drugie.
§ 3.
Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 2, prezes rady właściwej izby notarialnej odbiera ślubowanie, a następnie umieszcza zastępcę notarialnego w wykazie zastępców notarialnych danej izby. Art. 15 ślubowanie notariusza § 1 stosuje się odpowiednio.
§ 4.
Rada skreśla zastępcę notarialnego z wykazu, o którym mowa w § 3:
1)
na wniosek zastępcy notarialnego;
2)
z chwilą powołania zastępcy notarialnego na stanowisko notariusza;
3)
w wypadku orzeczenia wobec zastępcy notarialnego kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 78 odpowiedzialność dyscyplinarna aplikantów i zastępców notarialnych pkt 2 lit. d.
§ 4a.
Osoba skreślona z wykazu zastępców notarialnych z przyczyn, o których mowa w art. 76 powoływanie i odwoływanie zastępcy notarialnego § 4 pkt 1 i 3, może zostać powołana na notariusza, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 11 wymogi wobec kandydata na notariusza pkt 1–3 i 7, z uwzględnieniem art. 78 odpowiedzialność dyscyplinarna aplikantów i zastępców notarialnych pkt 4.
§ 4b.
Po upływie 10 lat od skreślenia z wykazu zastępców notarialnych osoba, o której mowa w § 4a, może ubiegać się o powołanie na notariusza po złożeniu egzaminu notarialnego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 12 wyłączenie niektórych wymogów wobec kandydatów na notariusza § 1.
§ 5.
Skreślenie z wykazu zastępców notarialnych skutkuje wygaśnięciem uprawnień zastępcy notarialnego.
§ 6.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 2, mając na uwadze potrzebę zamieszczenia wszystkich danych koniecznych do potwierdzenia uprawnień zastępcy notarialnego.
Art. 76. Powoływanie i odwoływanie zastępcy notarialnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...