• Prawo o notariacie
  21.04.2024

Prawo o notariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2022.0.1799 t.j. - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Notariusz dokonuje następujących czynności:
1)
sporządza akty notarialne;
1a)
sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b)
podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
1c)
podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170);
2)
sporządza poświadczenia;
3)
(uchylony)
4)
spisuje protokoły;
5)
sporządza protesty weksli i czeków;
6)
przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
6a)
prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
7)
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8)
sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a)
składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9)
sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.
§ 2.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
§ 3.
Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
§ 4.
Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 5 wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych, art. 92 elementy aktu notarialnego § 1 pkt 4–8 i art. 94 obowiązek odczytania aktu notarialnego przed podpisaniem, przekreślenia i poprawki w akcie
§ 1.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
Porównania: 1
Odmowę dokonania czynności notarialnej notariusz stwierdza w protokole. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 92 elementy aktu notarialnego § 1 pkt 7 i 8 oraz art. 94 obowiązek odczytania aktu notarialnego przed podpisaniem, przekreślenia i poprawki w akcie
§ 1.
Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, poucza się o prawie i trybie zaskarżenia odmowy. Osoba ta w terminie tygodnia od dnia odmowy dokonania czynności notarialnej może żądać na piśmie sporządzenia i doręczenia uzasadnienia odmowy. Notariusz sporządza uzasadnienie w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.
Porównania: 1
§ 1.
Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia od dnia doręczenia uzasadnienia odmowy, a gdy nie zażądała w przepisanym terminie doręczenia uzasadnienia odmowy – od dnia, w którym dowiedziała się o odmowie, zażalenie do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notariusza odmawiającego dokonania czynności notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem tego notariusza.
§ 1a.
Notariusz, o którym mowa w § 1, jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi oraz doręczyć je osobie zainteresowanej, chyba że sporządził i doręczył już tej osobie uzasadnienie odmowy.
§ 1b.
Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
§ 2.
Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą:
1)
samego notariusza;
2)
jego małżonka;
3)
krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie;
4)
osób związanych z notariuszem z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub będących w bliskim z nim stosunku.
§ 2.
Zakaz przewidziany w § 1 stosuje się również wobec zastępcy notariusza.
§ 3.
Ograniczenia wymienione w § 1 i 2 trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...