• Prawo o notariacie
  14.04.2024

Prawo o notariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2022.0.1799 t.j. - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

Rozdział 2. Powoływanie i odwoływanie notariuszy

§ 1.
Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.
§ 2.
Niewyrażenie opinii, o której mowa w § 1, w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku Ministra Sprawiedliwości, uważane jest za wyrażenie opinii pozytywnej.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości może odmówić powołania na stanowisko notariusza osoby, o której mowa w § 1, tylko wtedy, gdy kandydat nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 11 wymogi wobec kandydata na notariusza-13, a także jeżeli dotychczasowe postępowanie kandydata budzi wątpliwości co do jego rzetelności, uczciwości lub przestrzegania wartości demokratycznego państwa prawnego. Ministrowi Sprawiedliwości oraz organom samorządu notarialnego opiniującym kandydata na notariusza przysługuje prawo wglądu do akt osobowych i dyscyplinarnych osoby składającej wniosek.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
Notariuszem może być powołany ten, kto:
1)
posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
1a)
korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
3)
ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
odbył aplikację notarialną w Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
złożył egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
(uchylony)
7)
ukończył 26 lat.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Wymagania, o których mowa w art. 11 wymogi wobec kandydata na notariusza pkt 4 i 5, nie dotyczą osób, które w Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
uzyskały tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;
2)
zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora;
2a)
zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat;
3)
wykonywały zawód adwokata lub radcy prawnego przez okres co najmniej 3 lat;
4)
co najmniej przez 3 lata zajmowały stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy.
§ 2.
Do egzaminu notarialnego składanego przed komisją, o której mowa w art. 71b komisje kwalifikacyjne i egzamin wstępny § 1 lub 2, bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić osoby, które w Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych;
2)
przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego;
3)
po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej;
4)
po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;
5)
po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;
6)
zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy.
§ 2a.
Do egzaminu notarialnego składanego przed komisją, o której mowa w art. 71b komisje kwalifikacyjne i egzamin wstępny § 1 lub 2, bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić również osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.
§ 2b.
Do egzaminu notarialnego składanego przed komisją, o której mowa w art. 71b komisje kwalifikacyjne i egzamin wstępny § 1 lub 2, bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić również osoby, które nie złożyły wniosku o powołanie na notariusza w terminie określonym w art. 14a termin do złożenia wniosku o powołanie na notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii, oraz osoby, o których mowa w art. 16a ponowne powołanie na notariusza § 2 i art. 76 powoływanie i odwoływanie zastępcy notarialnego § 4b.
§ 3.
W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, o których mowa w § 2 pkt 2-5 i w § 2a, podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu.
§ 4.
Osoby, o których mowa w § 2–2b, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 11 wymogi wobec kandydata na notariusza pkt 1–3 i 7.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 1
Wniosek, o którym mowa w art. 10 powołanie na notariusza i wyznaczenie siedziby jego kancelarii § 1, powinien zawierać dane o kwalifikacjach osoby zainteresowanej, wymienionej w art. 11 wymogi wobec kandydata na notariusza lub art. 12 wyłączenie niektórych wymogów wobec kandydatów na notariusza § 1, oraz wskazywać lokal przewidywany do prowadzenia kancelarii i termin jej uruchomienia. Do wniosku osoba zainteresowana jest obowiązana dołączyć – w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – oświadczenie, o którym mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 oraz z 2022 r. poz. 1459 i 1512) albo informację, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego ust. 3a tej ustawy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie zainteresowanej powołaniem na stanowisko notariusza.
Przypisy: 1
§ 1.
Notariusz jest obowiązany w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o powołaniu uruchomić kancelarię i zgłosić o tym Ministrowi Sprawiedliwości.
§ 2.
W razie nieuruchomienia kancelarii w terminie, o którym mowa w § 1, powołanie traci moc; okoliczność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego uprawnia do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 10 powołanie na notariusza i wyznaczenie siedziby jego kancelarii § 1, w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu notarialnego.
§ 1.
Przy powołaniu notariusz składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości może upoważnić prezesa właściwego sądu apelacyjnego do przyjęcia ślubowania.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz:
1)
zrezygnował z prowadzenia kancelarii;
2)
z powodu choroby lub ułomności został uznany orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków notariusza lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się ocenie niezdolności do pracy, mimo zalecenia rady właściwej izby notarialnej;
2a)
ukończył 70 lat;
3)
(uchylony)
4)
został pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;
4a)
(utracił moc)
5)
ma orzeczony zakaz wykonywania zawodu na mocy prawomocnego wyroku sądu;
6)
utracił prawa publiczne lub pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 2.
Odwołanie notariusza z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 2 następuje po uprzednim wysłuchaniu notariusza, chyba że nie jest to możliwe.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości może odwołać notariusza w wypadku, gdy charakter stwierdzonych, w wyniku wizytacji, o której mowa w art. 44 nadzór wykonywany przez radę izby notarialnej § 2a zdanie pierwsze, nieprawidłowości stanowi rażącą i oczywistą obrazę przepisów prawa, a także w wypadku, gdy notariusz uzyskał dwie ujemne oceny w wyniku kolejnych wizytacji przeprowadzonych przez wizytatora samorządu notarialnego lub Ministra Sprawiedliwości. Odwołanie następuje po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej, wydanej na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.
§ 3a.
W toku postępowania, o którym mowa w § 3, Minister Sprawiedliwości może zlecić przeprowadzenie wizytacji lub lustracji prezesowi właściwego sądu apelacyjnego lub sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości niezwłocznie doręcza protokół z wizytacji osobie zainteresowanej, która w wypadku, gdy protokół zawiera ujemną ocenę, może zgłosić pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
§ 4.
Niewydanie przez radę właściwej izby notarialnej opinii w terminie, o którym mowa w § 3, nie wstrzymuje wydania decyzji.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Osoba, która przestała być notariuszem z przyczyn, o których mowa w art. 16 przesłanki odwołania notariusza § 1 pkt 1, 4, 5 i 6 oraz § 3, może zostać ponownie powołana, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 11 wymogi wobec kandydata na notariusza pkt 1–3 i 7, z uwzględnieniem art. 51 katalog kar dyscyplinarnych § 4.
§ 2.
Jeżeli osoba, o której mowa w § 1, przez co najmniej 10 lat nie wykonywała zawodu notariusza, może zostać ponownie powołana na notariusza po złożeniu egzaminu notarialnego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 12 wyłączenie niektórych wymogów wobec kandydatów na notariusza § 1.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...