• Prawo o notariacie
  21.04.2024

Prawo o notariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2022.0.1799 t.j. - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

Rozdział 4. Samorząd notarialny

§ 1.
Notariusze tworzą samorząd notarialny.
§ 2.
Samorząd notarialny obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną.
§ 3.
Izby notarialne i Krajowa Rada Notarialna posiadają osobowość prawną.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Organami izby notarialnej są:
1)
walne zgromadzenie notariuszy izby;
2)
rada izby notarialnej.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
§ 1.
Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego.
§ 2.
Siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego.
Porównania: 1
§ 1.
Walne zgromadzenia notariuszy izby notarialnej są zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 2.
Zwyczajne walne zgromadzenie notariuszy zwołuje, w pierwszym kwartale każdego roku, rada izby notarialnej. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, na podstawie uchwały rady albo na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby notariuszy wchodzących w skład izby.
§ 3.
W walnym zgromadzeniu jest obowiązany uczestniczyć każdy notariusz należący do danej izby.
Porównania: 1
§ 1.
Do zakresu działania walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej należy:
1)
wybór prezesa i wiceprezesa oraz pozostałych członków rady izby notarialnej;
2)
wybór członka Krajowej Rady Notarialnej;
3)
wybór notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz rzecznika dyscyplinarnego;
4)
zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego, przedstawionego przez radę izby notarialnej;
5)
uchwalenie budżetu;
6)
ustalenie składek na określone cele;
7)
załatwianie innych spraw w zakresie działania notariatu.
§ 2.
Walne zgromadzenie notariuszy uchwala regulamin swego działania.
Porównania: 1
§ 1.
Rozstrzygnięcia walnego zgromadzenia zapadają w formie uchwał.
§ 2.
Uchwały walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków izby.
§ 3.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
Porównania: 1
§ 1.
Rada izby notarialnej działa w siedzibie izby i oprócz prezesa oraz wiceprezesa składa się z:
1)
5 członków w izbach liczących do 100 notariuszy;
2)
7 członków w izbach liczących od 101 do 200 notariuszy;
3)
9 członków w izbach liczących ponad 200 notariuszy.
§ 2.
Kadencja rady trwa 3 lata.
§ 3.
Prezes i wiceprezes nie mogą sprawować tych samych funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje.
Porównania: 1
Rada izby notarialnej na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału czynności między swych członków, jak również uchwala regulamin wewnętrznego urzędowania rady.
Porównania: 1
§ 1.
Prezes rady izby notarialnej reprezentuje radę, kieruje jej pracami, przewodniczy na posiedzeniach i wykonuje uchwały rady. W razie nieobecności prezesa, jego obowiązki wykonuje wiceprezes rady.
§ 2.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków rady, w tym prezesa lub wiceprezesa.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Do zakresu działania rady izby notarialnej należy:
1)
opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy;
2)
nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności właściwej dla notariusza;
2a)
nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
3)
organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych;
4)
zarząd i rozporządzanie majątkiem izby;
5)
zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
6)
prowadzenie wykazów notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych izby;
7)
wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
§ 1.
Do ważności uchwał rady izby notarialnej jest wymagana obecność co najmniej połowy jej członków.
§ 2.
Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa rady.
Porównania: 1
Rada izby notarialnej przedstawia do dnia 31 marca każdego roku Ministrowi Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Notarialnej oraz prezesowi właściwego sądu apelacyjnego wykaz zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych izby, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Wykaz ten zawiera dane o liczbie aplikantów notarialnych objętych patronatem lub zatrudnionych, w ramach odbywania aplikacji, przez poszczególnych notariuszy wraz ze wskazaniem daty objęcia patronatem lub wskazaniem zatrudnienia, a także imiona i nazwiska aplikantów notarialnych, wskazanie formy odbywania aplikacji oraz imiona i nazwiska ich patronów a ponadto nazwiska osób skreślonych w poprzednim roku z wykazu zastępców notarialnych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Rada izby notarialnej przekazuje niezwłocznie Krajowej Radzie Notarialnej aktualne informacje o notariuszach oraz zastępcach notarialnych. Informacja obejmuje imię i nazwisko notariusza lub zastępcy notarialnego, właściwą izbę notarialną, datę i numer decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w wykazie zastępców notarialnych lub skreślenia z tego wykazu, a także informacje o zawieszeniu w czynnościach zawodowych.
Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu.
Porównania: 1
§ 1.
Krajowa Rada Notarialna składa się z notariuszy wybranych przez walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych.
§ 2.
Prezesem Krajowej Rady Notarialnej jest notariusz, wybrany w drodze tajnego głosowania spośród jej członków.
§ 3.
Kadencja Krajowej Rady Notarialnej trwa 3 lata.
§ 4.
Do członka Krajowej Rady Notarialnej przepis art. 32 skład i kadencja rady izby notarialnej, § 3 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
§ 1.
Do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności:
1)
uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii;
2)
przedstawianie opinii i propozycji w sprawach:
a) taksy notarialnej,
b) zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu;
3)
współpraca z notariatami innych państw;
4)
wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego;
5)
wybór spośród członków rady rzecznika dyscyplinarnego;
6)
uchwalanie regulaminu swego urzędowania;
7)
wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy;
8)
ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania;
8a)
uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;
9)
ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów;
10)
ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy.
§ 2.
Krajowa Rada Notarialna składa do dnia 30 kwietnia każdego roku Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie i ocenę stanu notariatu. Sprawozdanie w szczególności zawiera dane dotyczące liczby sporządzonych czynności notarialnych, dane dotyczące odprowadzonych podatków i opłat sądowych, w tym odprowadzonego podatku VAT, dane dotyczące działalności nadzorczej izb notarialnych i Krajowej Rady Notarialnej.
§ 3.
Do Krajowej Rady Notarialnej stosuje się odpowiednio przepis art. 34 zadania prezesa rady izby notarialnej, składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych, § 2.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Krajowa Rada Notarialna może zwołać kongres notariuszy w celu zasięgnięcia opinii w istotnych sprawach notariatu.
Porównania: 1
§ 1.
Krajowa Rada Notarialna na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb notarialnych, prowadzi w systemie teleinformatycznym listę notariuszy oraz zastępców notarialnych, która zawiera imię i nazwisko, właściwą izbę notarialną, datę i numer decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w wykazie zastępców notarialnych lub skreślenia z tego wykazu, a także informacje o zawieszeniu w czynnościach zawodowych.
§ 2.
Krajowa Rada Notarialna zapewnia sądom prowadzącym księgi wieczyste dostęp do listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji notariuszy i zastępców notarialnych.
§ 3.
Krajowa Rada Notarialna zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3a.
Krajowa Rada Notarialna zapewnia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dostęp do listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji notariuszy i zastępców notarialnych.
§ 4.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 1, uwzględniając zgodność z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...