• Prawo o notariacie
  14.04.2024

Prawo o notariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2022.0.1799 t.j. - Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

Rozdział 9. Wypisy, odpisy i wyciągi oraz przechowywanie aktów notarialnych

Wypis ma moc prawną oryginału.
Porównania: 1
Wypisy aktu notarialnego sprostowanego protokołem zgodnie z art. 80 zasady sporządzania aktów i dokumentów przez notariusza, § 4 wydaje się z uwzględnieniem treści sprostowania.
Porównania: 1
§ 1.
Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym.
§ 2.
Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu wojewódzkiego (obecnie: sądu okręgowego), w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. Sąd orzeka w tym przedmiocie w trybie postępowania nieprocesowego, po wysłuchaniu stron aktu notarialnego, jeżeli stawią się na wezwanie. Postanowienie sądu wojewódzkiego (obecnie: sądu okręgowego) nie podlega zaskarżeniu.
§ 3.
W nagłówku wypisu aktu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Wypis powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i przekreśleń znajdujących się w oryginale nie należy zamieszczać w wypisie. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią. Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 2
§ 1.
W nagłówku elektronicznego wypisu aktu notarialnego zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Elektroniczny wypis aktu notarialnego jest dosłownym powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i przekreśleń znajdujących się w oryginale nie zamieszcza się w wypisie.
§ 2.
Elektroniczny wypis aktu notarialnego notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym i umieszcza w Repozytorium.
§ 3.
Przepisy art. 109 moc prawna wypisu i art. 109a wypisy aktu notarialnego sprostowanego protokołem stosuje się odpowiednio.
§ 1.
Informacje pisemne i inne dokumenty wydaje się osobom, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne; jeżeli z treści stosunku prawnego to wynika, wydaje się je stronie, której czynność notarialna dotyczy.
§ 2.
Notariusz w przypadkach prawem przewidzianych przesyła sądom i innym organom państwowym informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów.
§ 3.
Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.
Porównania: 1
§ 1.
Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady, na jakich wydaje się wypisy.
§ 2.
Przepis art. 110 podmioty uprawnione do otrzymania wypisu aktu notarialnego § 3 stosuje się odpowiednio do wyciągów i odpisów.
§ 3.
Przepis art. 110a elektroniczny wypis aktu notarialnego stosuje się odpowiednio do elektronicznych wyciągów.


----------
[Ustawa została ogłoszona 21.03.1991 r. - Dz. U. z 1991 r. poz. 91]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...