• Art. 155. Pr. o postęp. p...
  30.09.2023

Art. 155. postęp.przed sąd.adm


Informacja o stwierdzonych naruszeniach prawa przez organ

§ 1.
W razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach.
§ 2.
Organ, który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić w terminie trzydziestu dni sąd o zajętym stanowisku.
§ 3.
W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w § 2, sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 skarga na organ z żądaniem wymierzenia grzywny § 6. Postanowienie wydaje się na posiedzeniu niejawnym.
Art. 155. Informacja o stwierdzonych naruszeniach prawa p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 224 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...