• Art. 156. Pr. o postęp. p...
  02.10.2023

Art. 156. postęp.przed sąd.adm


Sprostowania z urzędu niedokładności w wyroku

§ 1.
Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
§ 2.
Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.
§ 2a.
W przypadku wyroku, o którym mowa w art. 137 przebieg i tryb wydawania wyroku § 5, wzmianka o sprostowaniu ma formę dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 3.
Jeżeli sprawa toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji.
Art. 156. Sprostowania z urzędu niedokładności w wyroku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 7932 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...