• Art. 73. Pr. o postęp. pr...
  30.09.2023

Art. 73. postęp.przed sąd.adm


Warunki i termin składania pism do poczty

§ 1.
W razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art 65–68, art. 69 miejsce doręczania pism adresatowi § 1 oraz art 70–72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2.
§ 2.
Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe.
§ 3.
W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy.
§ 4.
Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.
§ 5.
W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w art. 69 miejsce doręczania pism adresatowi § 2, przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 73. Warunki i termin składania pism do poczty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1722 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...