• Prawo o postępowaniu prze...
  13.06.2024

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2023.0.1634 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Oddział 2. Wpis

§ 1.
Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.
§ 2.
Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.
Orzeczenia: 7103 Porównania: 1
Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.
Orzeczenia: 1675 Porównania: 1
§ 1.
Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:
1)
pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;
2)
zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.
§ 2.
Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
Orzeczenia: 15669 Porównania: 1
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.
Orzeczenia: 335 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...