• Prawo o postępowaniu prze...
  27.05.2024

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

Dz.U.2023.0.1634 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami

Strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Orzeczenia: 8161 Porównania: 1
W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.
Orzeczenia: 17212 Porównania: 1
§ 1.
Zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 skarga do sądu administracyjnego § 3.
§ 2.
W razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 118 skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń w postępowaniu mediacyjnymi. § 2, przepis art. 206 odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 2651 Porównania: 1
§ 1.
Jeżeli po stronie skarżącej występuje kilku uprawnionych w sprawie, zwrot kosztów przysługuje każdemu z nich odpowiednio do udziału w sprawie.
§ 2.
Jeżeli uprawnienia lub obowiązki skarżących, o których mowa w § 1, związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, zwrot kosztów następuje na ich rzecz solidarnie.
Orzeczenia: 160 Porównania: 1
Stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego:
1)
od organu - jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę;
2)
od skarżącego - jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę.
Orzeczenia: 1841 Porównania: 1
W razie oddalenia skargi kasacyjnej strona, która wniosła skargę kasacyjną, obowiązana jest zwrócić niezbędne koszty postępowania kasacyjnego poniesione przez:
1)
organ - jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę;
2)
skarżącego - jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę.
Orzeczenia: 2043 Porównania: 1
§ 1.
Do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku lub dochodu utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie.
§ 2.
Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.
§ 3.
Przysługujące stronie należności z tytułu kosztów przejazdów oraz utraconego zarobku lub dochodu ustala się i wypłaca według zasad określonych w przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1144).
§ 4.
Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio do strony reprezentowanej przez doradcę podatkowego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenia: 7793 Porównania: 1
Sąd może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości lub w części, w szczególności jeżeli skarga została uwzględniona w części niewspółmiernej w stosunku do wartości przedmiotu sporu ustalonej w celu pobrania wpisu.
Orzeczenia: 410 Porównania: 1
§ 1.
Przepisy art. 202 zwrot kosztów postępowania w przypadku kilku uprawnionych w sprawie, art. 205 zakres kosztów postępowania i art. 206 odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania mają odpowiednie zastosowanie w przypadkach, o których mowa w art. 203 zwrot kosztów postępowania stronie wnoszącej skargę kasacyjną i art. 204 ponoszenie kosztów postępowania kasacyjnego w razie oddalenia skargi kasacyjnej.
§ 2.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może odstąpić od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części.
Orzeczenia: 660 Porównania: 1
Niezależnie od wyników spraw, o których mowa w art. 200 zwrot skarżącemu kosztów postępowania, art. 203 zwrot kosztów postępowania stronie wnoszącej skargę kasacyjną, art. 204 ponoszenie kosztów postępowania kasacyjnego w razie oddalenia skargi kasacyjnej i art. 207 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w sprawach kosztów postępowania kasacyjnego, sąd może włożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów - w całości lub w części - wywołanych jej niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem.
Orzeczenia: 86 Porównania: 1
Wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201 zwrot kosztów w razie umorzenia postępowania, art. 203 zwrot kosztów postępowania stronie wnoszącej skargę kasacyjną i art. 204 ponoszenie kosztów postępowania kasacyjnego w razie oddalenia skargi kasacyjnej.
Orzeczenia: 1517 Porównania: 1
§ 1.
Strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów. Stronę działającą bez adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego sąd powinien pouczyć o skutkach niezgłoszenia wniosku w powyższym terminie.
§ 2.
Przepis § 1 nie ma zastosowania w przypadku orzekania na posiedzeniu niejawnym, gdy strona nie jest reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego. W takim przypadku o kosztach należnych stronie sąd orzeka z urzędu.
Orzeczenia: 809 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...