• Prawo o postępowaniu prze...
  22.06.2024

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2023.0.1634 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rozdział 2. Zażalenie

§ 1.
Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:
1)
przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
1a)
odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 przesłanki odrzucenia skargi § 1 pkt 2–4 oraz art. 220 niewniesienie opłaty od pisma przez stronę § 3;
1b)
umorzenie postępowania;
2)
wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 skarga a wykonywanie aktu lub czynności;
3)
(uchylony)
4)
odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
5)
sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
5a)
odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;
6)
oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
7)
odrzucenie skargi kasacyjnej;
8)
odrzucenie zażalenia;
9)
zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
10)
ukaranie grzywną.
§ 2.
Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.
§ 3.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.
§ 4.
Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 przymus adwokacko-radcowski w skardze kasacyjnej § 2–3 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 4991 Porównania: 1
§ 1.
Akta sprawy wraz z zażaleniem wojewódzki sąd administracyjny przedstawia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu po doręczeniu zażalenia pozostałym stronom. Odpowiedź na zażalenie może być wniesiona wprost do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni od doręczenia zażalenia.
§ 2.
Jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.
§ 3.
Jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
Orzeczenia: 1065 Porównania: 1
Wojewódzki sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.
Orzeczenia: 140 Porównania: 1
§ 1.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym.
§ 2.
Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 uwzględnienie skargi kasacyjnej. § 2.
Orzeczenia: 14580 Porównania: 1
Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.
Orzeczenia: 1647 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...