• Prawo o postępowaniu prze...
  16.07.2024

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.935 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

§ 1.
Naczelny Sąd Administracyjny:
1)
rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy;
2)
podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
3)
podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;
4)
rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4 zakres właściwości sądów administracyjnych;
5)
rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw.
§ 2.
Do rozstrzygania sporów, o których mowa w art. 4 zakres właściwości sądów administracyjnych, oraz do rozpoznawania innych spraw należących do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Spory, o których mowa w art. 4 zakres właściwości sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na wniosek postanowieniem przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym.
Orzeczenia: 1965 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...